Sede_2016_15

 2016.gada 27. oktobrī domes sēdē Nr 15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmums     Darba kārtības jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1.

392

Par grozījumiem domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.40 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2016.gadam”.

Lēmums

Pielikums

 2. 393 Par finansējuma piešķiršanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pašvaldības donoriem. Lēmums
 3.

394

Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

 4.

395

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. Saistošie noteikumi
 5.

396

Par transportlīdzekļa iegādi Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālajai vidusskolai. Lēmums
 6.

397

Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvojamai mājai Brīvības ielā 5a, Ilūkstē. Lēmums
 7.

398

Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Lēmums
 8.

399

Par Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pamatskolas ēkā ieceres atbalstīšanu. Lēmums
 9.

400

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 7, Ilūkstē. Lēmums
 10.

401

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 9, Ilūkstē. Lēmums AA
 11.

402

Par pašvaldības dzīvokļa Stendera ielā 6-25, Eglainē, nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 12.

403

Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subates pilsētā. Lēmums
 13.

404

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Subates pilsētā nodošanu atsavināšanai, nosaukumu Alejas iela 5A un Alejas iela 7A piešķiršanu. Lēmums
 14.

405

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai un nosaukuma “Egle” piešķiršanu. Lēmums
 15.

406

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozolnieki” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Jaungrāvīši” piešķiršanu. Lēmums AA
 16.

407

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0145) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 17.

408

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0290) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 18.

409

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0291) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 19.

410

Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 20.

411

Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0083) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 21.

412

Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s “Uzkalni” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 22.

413

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Klēts” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 23.

414

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 24.

415

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 25.

416

Par zemes iznomāšanu O.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 26.

417

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Dirbeļos”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 27.

418

Par zemes nomas līguma pagarināšanuR.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 28.

419

Par atļauju amatu savienošanai Reinim Līcim. Lēmums


Skip to content