Sede_2016_12

 2016.gada 29. septembrī domes sēdē Nr 12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes

1.

357

Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums

2.

358

Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam. Lēmums

3.

359

Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.

Lēmums

Pielikums

4.

360

Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr.41 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.

Lēmums

5.

361

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu . Lēmums

6.

362

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm. Lēmums

7.

363

Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2016 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 ‘Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi

8.

364

Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 36-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums

9.

365

Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 4-8, Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums

10.

366

Par pašvaldības zemes iznomāšanu E.A. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA

11.

367

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu N.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA

12.

368

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA

13.

369

Par D.Z. iznomātās zemes platības samazināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums AA

14.

370

Par pašvaldības zemes (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums

15.

371

Par pašvaldības zemes (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums

16.

372

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Krodziņi” Šēderes pagastā. Lēmums AA

17.

373

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.T.Šēderes pagastā. Lēmums AA

18.

374

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Šēderes pagastā. Lēmums AA

19.

375

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.N. Šēderes pagastā. Lēmums AA

20.

376

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.P. Šēderes pagastā. Lēmums AA

21.

377

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.I. Šēderes pagastā. Lēmums AA

22.

378

Par zemes nomas līguma nepagarināšanu G.B. Lēmums AA

23.

379

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Auziņas 2” Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums

24.

380

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Salinieši 1” Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums

25.

381

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai un nosaukumu “Jaunkastaņi” un “Lejaskastaņi” piešķiršanu. Lēmums

26.

382

Par zemes robežu precizēšanu Ilūkstes ielā, Subatē. Lēmums

27.

383

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Mežābelēs”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA

28.

384

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pašulienē 4-38, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA

29.

385

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raiņa ielā 11-4, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA


Skip to content