Sede_2016_10

 2016.gada 25. augustā domes sēdē Nr 10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1. 313 Par Ilūkstes novada sporta skolas direktora iecelšanu. Lēmums
 2. 314 Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm. Lēmums
 3.

315

Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai. Lēmums
 4.

316

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines pagasta pārvaldei. Lēmums
 5.

317

Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2016 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 ‘Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
 6.

318

Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikumi

 7.

319

Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai. Lēmums
 8.

320

Par saistošo noteikumu Nr.2/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.

Saistošie noteikumi

 9.

321

Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu.

Lēmums

 10.

322

Par atļauju amatu savienošanai Sandrai Stašānei. Lēmums
 11.

323

Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu izstrādes uzsākšanai.

Lēmums

Darba uzdevums

 12.

324

Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 38 A, Ilūkstē.

Lēmums

 13.

325

Par adrešu un īpašumu nosaukumu piešķiršanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē. Lēmums
 14.

326

Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 2, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 15.

327

Par pašvaldībai piekritīgas zemes Meža ielā 4, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 16. 328 Par pašvaldības zemes īpašuma Baznīcas ielā 34A, Subatē atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.. Lēmums
 17.

329

Par Subates pilsētas domes 14.03.2007. lēmuma Nr.17 atzīšanu par spēku zaudējušu. Lēmums
 18.

330

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un nodošanu atsavināšanai Prodes pagastā. Lēmums
 19.

331

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dukāti” Prodes pagastā un nosaukuma “Jaundukāti” piešķiršanu. Lēmums AA
 20.

332

Par zemes iznomāšanu ZS “Vilnīši 1” Prodes pagastā. Lēmums
 21.

333

Par adrešu “Sarmas”-1 un “Sarmas”-2 likvidēšanu Dvietes pagastā. Lēmums
 22.

334

Par zemes iznomāšanu A.K. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 23.

335

Par zemes iznomāšanu A.S. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 24.

336

Par zemes iznomāšanu V.L. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 25.

337

Par zemes iznomāšanu L.I. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 26.

338

Par zemes iznomāšanu I.T. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 27.

339

Par zemes iznomāšanu J.R. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 28.

340

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 29.

341

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Malēji” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 30.

342

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.V. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 31.

343

Par A.P. iznomātās zemes platības samazināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 32.

344

Par J.P. iznomātās zemes platības precizēšanu Šēderes pagastā. Lēmums AA
 33.

345

Par pašvaldības zemes vienības (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 34.

346

Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 35.

347

Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 36.

348

Par zemes iznomāšanu M.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 37.

349

Par zemes iznomāšanu D.K. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 38.

350

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Dārziņi 3” Šēderes pagastā. Lēmums AA
 39.

351

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.Z. Skolas ielā 9, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 40. 352 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.P. “Laukābelēs”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 41.

353

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ē.R. “Ieviņās”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 42.

354

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Prodes pagastā. Lēmums AA


Skip to content