Sede_2016_09

 2016.gada 30. jūnijā domes sēdē Nr 9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma numurs                Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes

1.

273

Par Ineses Ziediņas domes deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lēmums

2.

274

Par grozījumiem domes 26.06.2013. lēmumā Nr.311 “Par pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”. Lēmums

3.

275

Par Ilūkstes novada kultūras centra direktores Sandras Stašānes iecelšanu. Lēmums

4.

276

Par pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

5.

277

Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzes iesnieguma izskatīšanu par atbalstu līdzdalībai ES ELFLA „LAP 2014.- 2020. gadam“ investīciju pasākuma ietvaros. Lēmums

6.

278

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Mobila novecošana” jeb “Mobile Ageing”. Lēmums

7.

279

Par dalības maksu Sporta un atpūtas nometnē “Ilūkste 2016”. Lēmums

8.

280

Par nekustamā īpašuma nodokli SIA “LatRosTrans”. Lēmums

9.

281

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un institūcijām. Lēmums

10.

282

Par grozījumiem 2016.gada pašvaldības budžetā. Lēmums

11.

283

Par skolotāju radošās nometnes “Sēlijas vasara 2016” dalības maksas noteikšanu. Lēmums

12.

284

Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.

13.

285

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un enerģijas ietaupījuma pasākumos. Lēmums

14.

286

Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 6, Ilūkstē.

Lēmums

15.

287

Par atcēlējlīguma noslēgšanu ar A.R. Lēmums AA

16.

288 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C-K-36, Daugavpilī atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.

289

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielas rajonā, nosaukuma un adrešu Jēkabpils iela 27, 25, 23, 21, 19, 17 un 21A piešķiršanu Ilūkstē. Lēmums

18.

290

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ņ.G. L.P. un G.P. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA

19.

291

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mieriņi 1” Dvietes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

20.

292

Par zemes iznomāšanu A.V. Eglaines pagastā. Lēmums AA

21.

293

Par zemes iznomāšanu IK “Centības” Bebrenes pagastā. Lēmums

22.

294

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Pakalni” Bebrenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lēmums

23.

295

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Akācijas” Dvietes pagastā. Lēmums

24.

296

Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Jaunlaši” Pilskalnes pagastā. Lēmums

25.

297

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA

26.

298

Par zemes iznomāšanu ZS “Mauriņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums

27.

299

Par zemes iznomāšanu A.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA

28.

300

Par zemes iznomāšanu J.G. un J.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA

29.

301

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā. Lēmums AA

30.

302

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.N. Šēderes pagastā. Lēmums AA

31.

303

Par zemes iznomāšanu J.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA

32.

304

Par zemes iznomāšanu K.B. Šēderes pagastā. Lēmums AA

33.

305

Par zemes iznomāšanu ZS “Avotiņi” Šēderes pagastā. Lēmums

34.

306

Par zemes iznomāšanu J.D. Šēderes pagastā. Lēmums AA

35.

307

Par zemes iznomāšanu A.D. Šēderes pagastā. Lēmums AA

36.

308

Par zemes iznomāšanu M.Z. Šēderes pagastā. Lēmums AA

37.

309

Par zemes iznomāšanu S.K. Šēderes pagastā. Lēmums AA

38.

310

Par zemes iznomāšanu V.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA

39.

311

Par neizpirktās lauku zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA

40.

312

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Jaunbūves” Šēderes pagastā. Lēmums


Skip to content