Sede_2016_08

2016.gada 26. maijā domes sēdē Nr 8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1. 227 Par stadiona Ilūkstē, Stadiona ielā 2 maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums
 2. 228 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums
 3. 229 Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošās koka siltumnīcas izslēgšanu no bilances. Lēmums
 4. 230 Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Kultūras centram. Lēmums
 5. 231 Par finansiālu atbalstu biedrībai „AugšDaugava” . Lēmums
 6.

232

Par finansiālu atbalstu rehabilitācijas kursa nodrošināšanai V.M.rehabilitācijas centrā „Poga”. Lēmums AA
 7.

233

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajām un no uzņēmumu reģistra izslēgtajām juridiskajām personām.. Lēmumi
 8.

234

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas parāda dzēšanu mirušajām fiziskajām personām.
 9.

235

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no V.S. Ilūkstē, Mazā Smilšu iela 29. Lēmums AA
 10.

236

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2016.gadā. Lēmums
 11. 237 Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. Saistošie noteikumi
 12.

238

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2016./2017.m.g. apstiprināšanu. Uzņemšanas kārtība
 13.

239

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Piesubate” un “Akmeņlauki”, Prodes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14.

240

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi 1”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu. Lēmums
 15.

241

Par pašvaldības zemes Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 16. 242 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zvaigznītes” Bebrenes pagastā, nosaukuma “Jaunzvaigznītes” piešķiršanu. Lēmums
 17. 243 Par pašvaldības zemes vienības (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 18. 244 Par T.M. mantojamās zemes robežu precizēšanu “Ozoli 2”, Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 19.

245

Par A.S. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 20. 246 Par zemes iznomāšanu R.G. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 21. 247 Par zemes iznomāšanu I.J. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 22. 248 Par zemes iznomāšanu IK “Centības” Bebrenes pagastā. Lēmums
 23. 249 Par zemes iznomāšanu V.N. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 24. 250 Par zemes iznomāšanu I.S. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 25. 251 Par zemes iznomāšanu IK “Sēlmuiža” Bebrenes pagastā. Lēmums
 26. 252 Par nekustamā īpašuma “Rožmīļi”, Eglaines pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Lēmums AA
 27. 253 Par zemes iznomāšanu R.A. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 28. 254 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ernestiņi” Šēderes pagastā un nosaukuma “Priedaines” piešķiršanu. Lēmums AA
 29. 255 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 30. 256 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 31. 257 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 32. 258 Par zemes iznomāšanu D.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 33. 259 Par zemes iznomāšanu P.B. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 34. 260 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 35. 261 Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 36. 262 Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 37. 263 Par zemes iznomāšanu V.S. Dvietes, Pilskalnes un Bebrenes pagastos. Lēmums AA
 38. 264 Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Z. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 39. 265 Par zemes iznomāšanu ZS “Uzkalniņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 40. 266 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Centrālā ielā 10-4, Doļnajā, Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 41.

267

Par pašvaldības zemes “Airētāji“ (4480-009-0064)Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 42. 268 Par zemes vienības (4480-007-0172)Pilskalnes pagastānomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 43. 269 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nekustamajā īpašumā „Bebrenes tehnikums”, Bebrenes pagastā. Lēmums
 44. 270 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avieksnāji” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Jaunavieksnāji”piešķiršanu. Lēmums AA
45. 271 Par sēru dienas izsludināšanu Ilūkstes novadā. Lēmums
46. 272 Par deputāta Alberta Zeltiņa pilnvaru anulēšanu. Lēmums


Skip to content