Sede_2016_07

2016.gada 19. maijā ārkārtas domes sēdē Nr 7

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p. k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes

1.

216

Par pašvaldības piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu. Lēmums

2.

217

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums

3.

        

  Par biedrību un reliģisko organizāciju iesniegumu izskatīšanu par atbalstu dalībai ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.”  
218 Bebrenes kat. Draudze Lēmums
219 Ilūkstes ev.lut. draudze Lēmums
220 Dvietiņa Lēmums
221 Dvietes vīnogas Lēmums
222 Mēs Eglainei Lēmums
223 Stendera novadnieki Lēmums
224 Pensionāru biedrība Lēmums
225 Liepu laipa Lēmums

4.

226

Par biedrību „Dvietes vīnogas”, „Dvietiņa” un „Mēs Eglainei” iesniegumu izskatīšanu nomas tiesību jautājumos. Lēmums


Skip to content