Sede_2016_06

 2016.gada 28. aprīlī domes sēdē Nr 6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

       Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1. 152 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu”. Saistošie noteikumi
 2. 153 Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 3.

154

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 4.

155

Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”. Lēmums
 5. 156 Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Āra atpūtas un sporta iespēju uzlabošana Subatē”. Lēmums
 6.

157

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ”Dvietes palienes dabas parks: sasniegtā izvērtējums un turpmāko pasākumu plānošana”. Lēmums
 7.

158

Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni”. Lēmums
 8.

159

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”. Lēmums
 9.

160

Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Lēmums

Pielikumi

 10.

161

Par reliģijai paredzēto 2016.gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Lēmums
 11.

162

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. Saistošie noteikumi
 12.

163

Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.2/2009 „Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumi”. Noteikumi
 13.

164

Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu. Lēmums
 14.

165

Par nekustamā īpašuma – ēku (garāžas) Balvu ielā 1C-k-36, Daugavpilī, 1805/3601 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 15.

166

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no J.A. “Domes iela 26”Subatē. Lēmums AA
 16.

167

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bangas 1”, Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
 17.

168

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
 18.

169

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Zemnieku ielas rajonā” Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
 19.

170

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
 20.

171

Par pašvaldības zemes Sporta ielā 4, Ilūkstē iznomāšanu. Lēmums AA
 21. 172 Par telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nomas līguma izbeigšanu. Lēmums
 22. 173 Par nedzīvojamo telpu Tirgus laukumā 18, Subatē nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam, darām”. Lēmums
 23. 174 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Baznīcas ielā 5, Subatē. Lēmums AA
 24. 175 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Dzeņi” Prodes pagastā. Lēmums AA
 25. 176 Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.L. Prodes pagastā. Lēmums AA
 26. 177 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Prodes pagastā. Lēmums AA
 27. 178 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Krievāni” Prodes pagastā. Lēmums AA
 28.

179

Par zemes iznomāšanu M.L. Prodes pagastā. Lēmums AA
 29.

180

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krustceles” Prodes pagastā un nosaukumu “Upmale”, “Krustceļi” un “Ceļš” piešķiršanu. Lēmums AA
 30.

181

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pabērži” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Vecpabērži” un “Jaunpabērži” piešķiršanu. Lēmums AA
 31. 182 Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā “Birzes 1”, Bebrenes pagastā. Lēmums
 32.

183

Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 33.

184

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 34.

185

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un iznomātās platības precizēšanu M.B. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 35.

186

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M.D.Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 36.

187

Par pašvaldības zemes vienības (4444 007 0052; 4444 007 0134) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 37. 188 Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 38.

189

Par zemes iznomāšanu A.A. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 39. 190 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Š. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 40. 191 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 41.

192

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Dvietes pagastā. Lēmums AA
 42. 193 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zilumi” Dvietes pagastā. Lēmums AA
 43.

194

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunatnes iela 22” Eglaines pagastā. Lēmums AA
 44.

195

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 45. 196 Par zemes iznomāšanu V.N. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 46.

197

Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi Eglaines pagastā. Lēmums AA
 47. 198 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Eglaines pagastā. Lēmums AA
 48.

199

Par zemes iznomāšanu E.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 49.

200

Par zemes iznomāšanu V.V. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 50.

201

Par pašvaldības zemes vienības (4480 009 0064) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 51.

202

Par zemes vienības (4480 007 0172) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
 52.

203

Par pašvaldības zemes “Ozoliņi 2” Šēderes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 53.

204

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 54.

205

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 55.

206

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 56.

207

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Šēderes pagastā. Lēmums AA
 57.

208

Par zemes iznomāšanu D.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 58.

209

Par zemes iznomāšanu V.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 59.

210

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.Z. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 60. 211 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu L.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 61.

212

Par zemes iznomāšanu V.Š. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 62.

213

Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2016.gadam. Lēmums
 63.

214

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centra pūtēju orķestrim „Sēlija“. Lēmums
 64.

215

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. Lēmums


Skip to content