Sede_2020_07

2020. gada 25. maija  domes sēdē Nr.7

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatāmā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 116 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ļēmums
2. 117 Par Ilūkstes novada Sporta skolas valdījumā esošā pamatlīdzekļa pārdošanu izsolē. Lēmums

Pielikums

Pielikums

3. 118 Par Ilūkstes novada Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes ceļa izslēgšanu no pašvaldības bilances. Lēmums
4. 119 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Purva ceļš” Prodes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij. Lēmums
5. 120 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu. Lēmums
6. 121 Par finansiālu atbalstu Ilūkstes Romas katoļu draudzei. Lēmums
7. 122 Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 13, Ilūkstē nomas maksas noteikšanu. Lēmums
8. 123 Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības iela 13, Ilūkstē. Lēmums
9. 124 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
10. 125 Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
11. 126 Par saistošo noteikumu Nr.5/2020 „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

12. 127 Par materiālo atbalstu M.Ļ audžuģimenei. Lēmums AA
13. 128 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2020./2021. mācību gadā apstiprināšanu. (noteikumi Nr.1/2020) Noteikumi
14. 129 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Raiņa iela 49, Ilūkstē un tā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15. 130 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mierkalni” Prodes pagastā un nosaukuma “Mieriņi” piešķiršanu. Lēmums
16. 131 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Grantiņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Grantiņu lauks” piešķiršanu. Lēmums
17. 132 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Bāleliņi” Dvietes pagastā un nosaukumu “Dūdas”, “Mazcukuriņi” un “Pastalas” piešķiršanu. Lēmums
18. 133 Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Saulītes” Dvietes pagastā. Lēmums AA
19. 134 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
20. 135 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
21. 136 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
22. 137 Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
23. 138 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 139 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
25. 140 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
26. 141 Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Rītupes” Pilskalnes pagastā. Lēmums
27. 142 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
28. 143 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
29. 144 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
30. 145 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
31. 146 Par adrešu un nosaukuma maiņu no “Dzirnavas 1” un “Dzirnavas 2” uz “Strautiņi” Šēderes pagastā. Lēmums
32. 147

 

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai „Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā. Lēmums

 Skip to content