Sede_2016_05

2016.gada 29. martā domes sēdē Nr 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs                     Lēmuma projekts              Piezīmes
1. 103 Par SIA “ORNAMENTS” 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Finanšu pārskats

 2. 104 Par grozījumu 29.10.2015. domes lēmumā Nr.400 “Par Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu”. Lēmums
 3. 105 Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2016.gadam un vidējā termiņa programmas 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.

Lēmums

 4. 106 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram. Lēmums
 5. 107 Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ilūkstes novada sporta skolas audzēkņu dalībai nometnē ārzemēs. Lēmums
 6. 108 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei. Lēmums
 7. 109 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” un atvieglotu nomas maksu. Lēmums
 8. 110 Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Lēmums
 9. 111 Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līgumu izvērtēšanu un tipveida nedzīvojamo telpu nomas līgumu izstrādāšanu. Lēmums
 10. 112 Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Pagasta pārvalde”, Dvietes pagastā.

Lēmums

Pielikums

 11. 113 Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 13, Ilūkstē. Lēmums
 12. 114 Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes komitejai. Lēmums
 13. 115 Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. Saistošie noteikumi
 14. 116 Par grozījumiem pašvaldības 28.05.2015.nolikumā Nr.5/2015 „Ilūkstes novada Sporta skolas nolikums”. Lēmums
 15. 117 Par sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanu.

Lēmums

Pielikums

 16. 118 Par maksas noteikšanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas “Bērnu tiesību aizsardzība” apguvei.

Lēmums

Pielikums

 17. 119 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 18. 120 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Strēlnieku ielā 25, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
 19. 121 Par tilta pār Bebrupīti autoceļa V711 Ilūkste- Rubanišķi- Daugavpils posmā pārņemšanu. Lēmums
 20. 122 Par pašvaldības zemes iznomāšanu G.P. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
 21. 123 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z/S “Dzintari” Ilūkstes pilsētā. Lēmums
 22. 124 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Madaras”, Bebrenes pagastā atsavināšanu. Lēmums
 23. 125 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaidrītes 4”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu. Lēmums
 24. 126 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Airētāji” Pilskalnes pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu. Lēmums
 25. 127 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu N.A. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 26. 128 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 27. 129 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.Z. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 28. 130 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 29. 131 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “VACCA” Bebrenes pagastā. Lēmums
 30. 132 Par zemes iznomāšanu SIA “VACCA” Bebrenes pagastā. Lēmums
 31. 133 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lauri” Dvietes pagastā. Lēmums AA
 32. 134 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Imantas” Dvietes pagastā. Lēmums AA
 33. 135 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Galāni” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 34. 136 Par adreses “Bundzinieki” Pilskalnes pagastā piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai. Lēmums
 35. 137 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.M. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 36. 138 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 37. 139 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 38. 140 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 39. 141 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Zemgale LTD” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 40. 142 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 41. 143 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Z. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 42. 144 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 43. 145 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu E.T. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 44. 146 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 45. 147 Par zemes iznomāšanu S.M.Eglaines pagastā. Lēmums AA
 46. 148 Par zemes iznomāšanu L.N. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 47. 149 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli “Baltais krogs”- 1, Eglaines pagastā. Lēmums AA
 48. 150 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu L.Ž. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 49. 151 Par pašvaldības zemes „Ozoliņi” 2, Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

PielikumiSkip to content