Sede_2016_04

2016.gada 25.februārī domes sēdē Nr 4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

                                       Lēmuma projekts Piezīmes
 1. 39 Par grozījumiem 29.10.2015. domes lēmumā Nr.400 “Par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu’”. Lēmums
 2.

40

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2016.gadam.

Lēmums

Pielikums

 3. 41 Par fonda “1836”piedāvājumu Ilūkstes novada pašvaldībai iesaistīties projektā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju! (saīs. “1836”). Lēmums
 4.

42

Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļā- projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”. Lēmums
 5.

43

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no V.K. Ilūkstē. Lēmums (AA)
 6.

44

Par atteikumu dalībai tūrisma izstādēs biedrībai “Latgales reģiona attīstības aģentūra”. Lēmums
 7.

45

Par pašvaldības īpašumā esošās būves Raiņa ielā 35, Ilūkstē, bilances vērtības palielināšanu.

Lēmums

 8. 46 Par tālākizglītības kursu programmas “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Lēmums
 9. 47 Par SIA “ORNAMENTS” nomas maksu. Lēmums
 10.

48

Par grozījumu domes 26.11.2009. lēmumā Nr.531 “Par pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu saraksta apstiprināšanu. Lēmums
 11.

49

Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem. Lēmums
 12.

50

Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 13.

51

Par SIA “Ilūkstes aptieka” un SIA “Ilūkstes aptieka 2” iesnieguma izskatīšanu. Lēmums
14.

52

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintari 1”, Prodes pagastā atsavināšanu. Lēmums
 15.

53

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Strēlnieku iela 47, Ilūkstē. Lēmums (AA)
 16.

54

Par pašvaldības zemes iznomāšanu I.M. Ilūkstes pilsētā. Lēmums (AA)
 17.

55

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Jelgavas iela 10, Ilūkstē. Lēmums (AA)
 18.

56

Par pašvaldības zemes iznomāšanu biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam, darām” Subates pilsētā. Lēmums
 19.

57

Par adrešu precizēšanu Pilskalnes un Šēderes pagastos. Lēmums
 20. 58 Par nosaukuma “Rezervuāri” piešķiršanu Šēderes pagastā. Lēmums
 21. 59 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Krustceles” Prodes pagastā. Lēmums (AA)
 22.

60

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dukāti” Prodes pagastā. Lēmums (AA)
 23.

61

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Rožmīļi” Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 24.

62

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Pabērži” Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
 25.

63

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Avieksnāji” Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
 26.

64

Par I.R. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
 27.

65

Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.S. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
 28.

66

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” Dvietes pagastā. Lēmums
 29.

67

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.P.Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 30.

68

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 31.

69

Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.R. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 32.

70

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.T.Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 33.

71

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.S.Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 34.

72

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 35.

73

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.A.Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 36.

74

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.K. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 37.

75

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.M.Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 38.

76

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā Lēmums (AA)
 39.

77

Par zemes iznomāšanu Z.V. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 40.

78

Par zemes iznomāšanu V.K. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 41.

79

Par zemes iznomāšanu V.P. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 42.

80

Par zemes iznomāšanu E.Š. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 43.

81

Par zemes iznomāšanu A.D. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 44.

82

Par zemes iznomāšanu Z.S. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 45.

83

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Dzērvenes 2”, Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 46.

84

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 47.

85

Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 48.

86

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.J.Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
 49.

87

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Č. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
 50.

88

Par zemes iznomāšanu D.M. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 51.

89

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Paegles” Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 52.

90

Par pašvaldības zemes īpašuma “Mazkangari” Eglaines pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lēmums
 53. 91 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.P. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 54.

92

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.Š. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 55.

93

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu S.L. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
 56. _ Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli Pilskalnes, Šēderes, Eglaines un Dvietes pagastos. Protokolā
 57.

94

Par zemes iznomāšanu L.B. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
 58.

95

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Saimnieki” Dvietes pagastā. Lēmums
 59.

96

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Dzintari” Pilskalnes pagastā. Lēmums
 60.

97

Par zemes iznomāšanu G.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
 61.

98

Par zemes iznomāšanu I.Č. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 62.

99

Par zemes iznomāšanu M.Č. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 63. 100 Par zemes iznomāšanu J.S. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
 64.

101

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Šēderes pagastā. Lēmums
 65. 102 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums


Skip to content