Sede_2015_22

2015.gada 29.decembra domes sēdē Nr. 22

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

  Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

430

Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2016.gadā.

Lēmums

2.

431

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē.

Lēmums

3.

432

Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.

Lēmums

4.

433

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA “Krokuss L” Dvietes pagastā.

Lēmums

5.

434

Par V.Š. iesnieguma izskatīšanu jautājumā par izdevumu kompensāciju.

Lēmums (AA)

6.

435

Par saistošo noteikumu Nr.12-b/2015 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2015 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

7.

436

Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm.

Lēmums

8.

437

Par izmaiņām Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu īstenošanas vietās un grozījumu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

Lēmums

nolikums

9.

438

Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

10.

439

Par Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes juridiskās adreses maiņu.

Lēmums

11.

440

Par izlīguma noslēgšanas civillietā Nr.C12140515 iespējas izskatīšanu

Lēmums

12.

441

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-18, Dviete, Dvietes pagasts atsavināšanu.

Lēmums

13.

442

Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.B. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

14.

443

Par pašvaldības zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

15.

444

Par neizpirktās zemes nomas tiesību izbeigšanu Dz.D. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

16.

445

Par adrešu precizēšanu Subates pilsētā un Bebrenes pagastā.

Lēmums

17.

446

Par adrešu “Pļavas” un “Lazdiņi 1” piešķiršanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

18.

447

Par R.G. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

19.

448

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.P. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

20.

449

Par zemes iznomāšanu K.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

21.

450

Par pašvaldības zemes (4444 006 0089) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

22.

451

Par pašvaldības zemes (4444 006 0138) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

23.

452

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.R.Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

453

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

454

Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.Ž. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

26.

455

Par zemes iznomāšanu M.K. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

27.

456

Par zemes iznomāšanu I.P. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

28.

457

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.U. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

29.

458

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ābeles” Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

30.

459

Par zemes iznomāšanu z/s “Auziņas” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

31.

460

Par zemes iznomāšanu J.B. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

32.

461

Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu S.L.Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

33.

462

Par zemes iznomāšanu A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

34.

463

Par zemes iznomāšanu M.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

35.

464

Par zemes iznomāšanu N.R. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

36.

465

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M.G.Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

37.

466

Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā.

Lēmums

38.

467

Par grozījumiem Administratīvās komisijas sastāvā.

Lēmums

 Skip to content