Sede_2015_21

2015.gada 26. novembra domes sēdē Nr.21

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma numurs              Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 402 Par grozījumiem 29.10.2015. domes lēmumā Nr.400 „Par Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu”. Lēmums
2. 403 Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums
3. 404 Par finansiālu atbalstu sociālajai darbiniecei Ivetai Skudrai profesionālās izglītības apgūšanā. Lēmums
4. 405 Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu. Lēmums (AA)
5. 406 Par grozījumiem 2015.gada pašvaldības budžetā. (saist.not.11-b/2015) Saistošie noteikumi
6. 407 Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos. Lēmums
7. 408 Par piedalīšanos Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajā projektu konkursā.

Lēmums

Pielikums

8. 409 Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” pieņemšanu.. Saistošie noteikumi
9. 410 Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
10. 411 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums (AA)
11. 412 Par zemes iznomāšanu J.G. Prodes pagastā. Lēmums (AA)
12. 413 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I.Ž. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
13. 414 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.P.K. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
14. 415 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu L.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
15. 416 Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
16. 417 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
17. 418 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.R. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
18. 419 Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu precizēšanu “Vilcānos” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
19. 420 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rožlauki” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
20. 421 Par zemes iznomāšanu K.B. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
21. 422 Par zemes iznomāšanu S.Š. Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
22. 423 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.J. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
23. 424 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu A.S. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
24. 425 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu A.O. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
25. 426 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu O.D. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
26. 427 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.R. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
27. 428 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Upmaļi” Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
28. 429 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Tīreļi” Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)Skip to content