Sede_2015_19

2015.gada 24.septembrī domes sēdē Nr.19

izskatītie jautājumu un pieņemtie lēmumi

Nr. p.k Lēmuma numurs          Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1.

331

Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 “Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

2.

332

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

3.

333

Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Lēmums
4.

334

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Dvietes ciematā. Lēmums
5.

335

Par Bebrenes „Tehnikuma katlu mājas” saražotās siltumenerģijas tarifa noteikšanu. Lēmums
6.

336

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Subates pilsētā. Lēmums
7.

337

Par SIA “Ornaments” valdījumā esošās ēkas Ilūkstē, Kastaņu ielā 36 izslēgšanu no bilances. Lēmums
8.

338

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju un aprīkojuma bilances vērtības palielināšanu. Lēmums
9.

339

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. Lēmums
10.

340

Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Lēmums
11.

341

Par finansiālu atbalstu starptautiskā sporta deju konkursa „Deju pērle 2015” organizēšanas izdevumu daļējai segšanai. Lēmums
12.

342

Par grozījumiem 2015.gada budžetā. Saistošie noteikumi
13.

343

Par grozījumiem domes 2015.gada 23.janvāra lēmumā Nr.36 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2015.gadam”.

Lēmums

Pielikums

14.

344

Par noteikumu Nr.4/2015 “Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” pieņemšanu. Noteikumi
15.

345

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Dzintari”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
16.

346

Par pašvaldības dzīvokļa “Pīlādži”-18, Dvietē, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17.

347

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugaviņas 1”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu. Lēmums
18.

348

Par pašvaldības zemes iznomāšanu T.B. un M.Š. Ilūkstes pilsētā. Lēmums
19.

349

Par pašvaldības zemes īpašuma “Bizenīši”, Subatē ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lēmums
20.

350

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (zem ceļa) pievienošanu nekustamajam īpašumam “Pašvaldības ceļi” Bebrenes pagastā. Lēmums
 21.

351

Par zemes iznomāšanu A.D. Bebrenes pagastā. Lēmums
 22.

352

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.M. Eglaines pagastā. Lēmums
 23.

353

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.G. Pilskalnes pagastā. Lēmums
 24.

354

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.G. Pilskalnes pagastā. Lēmums
 25.

355

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.A. Šēderes pagastā. Lēmums
 26.

356

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Senlejas ielā 6-19, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums (AA)
 27.

357

Par atļauju amatu savienošanai Jāzepam Mačukam. Lēmums


Skip to content