Sede_2015_17

2015.gada 27.augusta domes sēdē Nr.17

izskatītie jautājumi un pieņemti lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1.

311

Par izmaiņām Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zvaniņš’’ izglītības programmu īstenošanas vietās. Lēmums
2.

312

Par Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zvaniņš’’ Nolikuma pieņemšanu. Nolikums
3.

313

Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 ‘’Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas’’ pieņemšanu. Saistošie noteikumi
4.

314

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA ‘’ORNAMENTS’’ izdevumu segšanai sakarā ar īrnieku pārcelšanu uz līdzvērtīgām dzīvojamām telpām Pašulienes un Šēderes ciemos. Lēmums
5.

315

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes pilsētas siltumtrases rekonstrukcijai. Lēmums
6.

316

Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no bilances. Lēmums
7.

317

Par pašvaldības jaunuzbūvēto objektu un iekārtu iekļaušana bilancē. Lēmums
8.

318

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. (saist.not.8-b/2015) Saistošie noteikumi
9.

319

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 5A, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikumi

Informācija

10.

320

Par adreses precizēšanu sporta centram Stadiona ielā 3, Ilūkstē. Lēmums
11.

321

Par pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Zviedriņi’’, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
12.

322

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību (zem ceļiem un ielām) robežu un platību precizēšanu Subates pilsētā un Prodes pagastā. Lēmums
13.

323

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Subates pilsētā. Lēmums (AA)
14.

324

Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.K. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
15.

325

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
16.

326

Par pašvaldības zemes (4444 002 0298) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums (AA)
17.

327

Par lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fonda zemes vienībai Eglaines pagastā. Lēmums
18.

328

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)


Skip to content