Sede_2015_15

2015.gada 30. jūlija domes sēdē Nr.15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

      Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

287

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Grozījumi pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

2.

288

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Grozījumi pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ”Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

3.

289

Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

4.

290

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu Ilūkstes pilsētas komunālajai saimniecībai.

Lēmums

5.

291

Par grozījumiem pašvaldības 2015. gada budžetā. (saist. not. 7-b/2015)

Saistošie noteikumi

6.

292

Par pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikumi

7.

293

Par vismazāk apdzīvotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.7 Skolas ielā, Šēderes ciemā un Nr.2 Pašulienes ciemā dzīvojamo telpu atbrīvošanas uzsākšanu un īrnieku pārcelšanu uz līdzvērtīgām dzīvojamām telpām.

Lēmums

8.

294

Par S.B. iznomātās zemes platības precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

9.

295

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Daugaviņas 1” Pilskalnes pagastā atsavināšanu.

Lēmums

10.

296

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaitiņi” Šēderes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

11.

297

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības precizēšanu „Ziemeļnieki 1” Bebrenes pagastā.

Lēmums

12.

298

Par zemes vienību platību precizēšanu „Klimaņi” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

13.

299

Par adreses „Madaru transformators” piešķiršanu ēkai Eglaines pagastā.

Lēmums

14.

300

Par adreses „Vaļņi” Pilskalnes pagastā piešķiršanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai.

Lēmums

15.

301

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu K.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

16.

302

Par zemes iznomāšanu A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

17.

303

Par zemes iznomāšanu Kasparam Bleidelim Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

18.

304

Par zemes iznomāšanu Eduardam Meinertam Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

19.

305

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolāres” Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

20.

306

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jānim Dogžinam Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

 Skip to content