Sede_2015_13

2015.gada 26.jūnija domes sēdē Nr. 13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma numurs Piezīmes
1. 253 Par limita apjoma iedalīšanu H.B. pašpatēriņa zvejai Ombergas ezerā Šēderes pagastā. Lēmums (AA)
2.

254

Par pašvaldības īpašumā esošo inženierbūvju bilances vērtības palielināšanu. Lēmums
3.

255

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu Lēmums
4.

256

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta ‘’Pašvaldību palīdzība Ukrainai’’ ietvaros. Lēmums
5.

257

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes apriņķa ģerboņa restaurācijai Rīgas Brāļu kapos. Lēmums
6.

258

Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2015 „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2015 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” pieņemšanu. Lēmums
7.

259

Par atļauju Daugavpils pilsētas domei organizēt bērnu nometni Bebrenē. Lēmums
8.

260

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Pārskats

9.

261

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību (zem ceļiem un ielām) robežu un platību precizēšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
10.

262

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību (zem ceļiem un ielām) robežu un platību precizēšanu Ilūkstes novada pagastos. Lēmums
11.

263

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Domes ielā 52, Subatē atsavināšanu. Lēmums
12.

264

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepas” Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
13.

265

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlejas iela 6-20, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, atsavināšanu. Lēmums
14.

266

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā. Lēmums (AA)
15.

267

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Krasti’’ Prodes pagastā un nosaukuma ‘’Krasti 1’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam. Lēmums (AA)
16.

268

Par zemes iznomāšanu A.M. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
17.

269

Par zemes iznomāšanu R.K. Bebrenes pagastā. Lēmums (AA)
18.

270

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Laimneši’’ Bebrenes pagastā. Lēmums
19.

271

Par pašvaldības zemes (4444 002 0298) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
20.

272

Par zemes iznomāšanu A.S.  Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
21.

273

Par zemes iznomāšanu B.T.  Eglaines pagastā. Lēmums (AA)
22.

274

Par zemes iznomāšanu A.Ž. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
23.

275

Par zemes iznomāšanu L.B. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
24.

276

Par zemes iznomāšanu G.A. Dvietes pagastā. Lēmums (AA)
25.

277

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
26.

278

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu S.C. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
27.

279

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.F. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
28.

280

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.F. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
29.

281

Par zemes iznomāšanu k/s ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā. Lēmums
30.

282

Par zemes iznomāšanu A.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
31.

283

Par zemes iznomāšanu E.R. Pilskalnes pagastā. Lēmums (AA)
32.

284

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai ‘’Daugaviņas’’  Pilskalnes pagastā. Lēmums
33.

285

Par zemes iznomāšanu J.L. Šēderes pagastā. Lēmums (AA)


Skip to content