Sede_2015_11

2015.gada 28. maija domes sēdē Nr. 11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

204

Par atbalstu bērnu nometņu organizēšanai Ilūkstes novadā.

Lēmums

 2.

205

Par Ilūkstes novada sporta skolas nolikuma pieņemšanu jaunā redakcijā.

Lēmums

Nolikums

 3.

206

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu .

Lēmums
 4.

207

Par finansiālu palīdzību V.K. ārkārtas situācijā.

Lēmums (AA)

 5.

208

Par grozījumiem pašvaldības 2015. gada budžetā.

Lēmums

 6.

209

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu no G.P. Strēlnieku ielā 25, Ilūkstē.

Lēmums (AA)

 7.

210

Par grozījumiem 27.02.2014. lēmumā Nr.86 „Par Ilūkstes novada kultūras centra Brīvības ielā 12, Ilūkstē, telpu nomas maksas cenrādi”.

Lēmums

 8.

211

Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Līdumnieki 1” un „Pakulišķi 1” Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

 9.

212

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 17, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums

 10.

213

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mieriņi 1” Dvietes pagastā atsavināšanu.

Lēmums

 11.

214

Par dzīvokļa īpašuma Jēkabpils ielā 10B- 21, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā, pieņemot dāvinājumu.

Lēmums

 12.

215

Par pašvaldībai un valstij piekrītošu zemes vienību robežas grozīšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 13.

216

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

 14.

217

Par pašvaldības zemes iznomāšanu S.B. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

 15.

218

Par pašvaldības zemes iznomāšanu G.O. Subates pilsētā.

Lēmums (AA)

 16.

219

Par nosaukumu piešķiršanu pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Ilūkstes un Subates pilsētā.

Lēmums

17.-18.

220 – 221

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

19.-22.

222 – 225

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

23.

226

Par atteikumu S.S. samazināt iznomātās zemes platību Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

227

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Laurenāji” Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

25.

228

Par zemes iznomāšanu I.T. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

26. – 27.

229 -230

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

28.

231

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Dzintari” Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

29.

232

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

30. – 32.

233 – 235

Par zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

33.- 34.

236 – 237

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

35. -36.

238 -239

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

37.-41.

240 – 244

Par zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

42.

245

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

43.

246

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

44.- 46.

247-249

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

47.

250

Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.

Saistošie noteikumiSkip to content