Sede_2011_03

2011.gada 31.marta domes sēdē Nr.3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

 Darba kārtības

Nr.

Lēmuma Nr. Izskatītie jautājumi Pieņemtie lēmumi

 1.

103.

Par SIA ‘’Veselības centrs Ilūkste’’ 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

 2.

104.

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’” 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

 3.

105.

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

 4.

106.

Par SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

 5.

107.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA ‘’LatRosTrans’’.

Lēmums

 6.

108.

Par zemes gabala Brīvības ielā 7, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

 7.

109.

Par grozījumiem 26.08.2010. lēmumā Nr.257 ‘’Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

 8.

110.

Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.458 ‘’Par Pilskalnes pagasta pārvaldes amata vienību, to darba laika un darba samaksas noteikšanu”.

Lēmums

 9.

 111.

Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.456 ‘’Par Dvietes pagasta pārvaldes amata vienību, to darba laika un darba samaksas noteikšanu”.

Lēmums

 10.

 112.

Par izsoles noteikumu ‘’Par Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas valdījumā esošā  autobusa Ford Transit, traktora T-40 un kultivatora atsavināšanu’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

 11.

  113.

Par atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas ‘’Zītaros’’, Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 12.

114.

Par piedalīšanos LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajā valsts atbalsta programmā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ar projektu „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija”.

Lēmums

 13.

115.

Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2011 ‘’Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos ’’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 14.

116.

Par saistošo noteikumu ’’Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam‘’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 15.

117.

Par saistošo noteikumu ’’Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.23/2009 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem ‘’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 16.

118.

Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

17. – 21.

119.-123.

Par zvejas tiesību nomu Dvietes pagasta Skuķu ezerā  un Dvietes  ezerā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

  22.

 124.

Par atļauju SIA „Art SV” veikt izbraukuma tirdzniecību Ilūkstes novadā.

Lēmums

 23.

  125.

Par telpu iznomāšanu IU ‘’Mazais Namiņš’’  frizētavas un veļas mazgātavas ierīkošanai  Subatē, Tirgus laukumā 1.

Lēmums

 24.

  126.

Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes reglamenta apstiprināšanu.

Lēmums

Būvvaldes reglaments

25.

  127.

Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu.

Lēmums

26.

  128.

Par saimniecības ēku nojaukšanu pašvaldības īpašumā ‘’Apsītes’’, Dvietes pagastā.

Lēmums

27.

  129.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Bērziņi 20’’, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

28.

 130.

Par zemes apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Ilūkstes  pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

29.-33.

  131.-135.

Par zemes vienību piekritību valstij Ekonomikas ministrijas personā Ilūkstes novadā .

Lēmumi: 1 2 3 4 5

34.

  136.

Par apbūvētas zemes vienības piekritību pašvaldībai Bebrenes pagastā.

Lēmums

35.-36.

 137.- 138.

3

Par zemes piešķiršanu nomā Bebrenes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

37.

139.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Irbēni’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

38.

140.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

39.

141.

Par nekustamā īpašuma ‘’Veckauperkalni’’ Pilskalnes pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

40. –41.

142. – 143.

Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

42.

144.

Par atteikumu piešķirt nomā  zemi Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

43.

145.

Par zemes piešķiršanu nomā biedrībai ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

44. – 55.

146. –157.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

56.

158.

Par zemes vienību izslēgšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes saraksta Šēderes pagastā.

Lēmums

57. –58.

159. –160.

Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

59. – 60.

161. – 162.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

61. – 64.

163. – 166.

Par zemes piešķiršanu nomā Dvietes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

65. – 66.

167. – 168.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

67. – 68.

169. – 170.

Par zemes piešķiršanu nomā  Eglaines pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

69. –79.

171. – 181.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus 

80.

80. –   182.

Par adrešu precizēšanu  namīpašumam Jelgavas ielā 30, Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

81.

183.

Par medību tiesību nodošanu pašvaldības zemes vienībās Pilskalnes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

82.

 184.

Par Sociālā dienesta vadītājas pienākumu veikšanu viņas prombūtnes laikā.

Lēmums

83.

 185.

 Par zemes piešķiršanu nomā  Pilskalnes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 

AtgrieztiesSkip to content