Sede_2011_05

2011.gada 28.aprīļa domes sēdē Nr.5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Darba kārtības numurs

Lēmuma

numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

1.

187

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm.

Lēmums

2.

188

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada kristīgo konfesiju jauniešu svētceļojumam.

Lēmums

3.

189

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu .

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

4.

190

Par Ilūkstes novada sporta skolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

5.

191

Par biedrības “Latvijas Pašvaldības mācību centrs” pašvaldībai piederošo kapitāla daļu dzēšanu.

Lēmums

6.

192

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību.

Lēmums

7.

193

Par atbalstu biedrības “Bebrenes vidusskolas biedrība” projektam “Jauniešu iniciatīvu centra izveide Bebrenes ciematā”.

Lēmums

8.

194

Par piedalīšanos Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Publisko ūdens tilpņu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijā un Lietuvā” .

Lēmums

9.

195

Par saistošo noteikumu Nr.4-b/2011 “Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 

10.

196

Par atkārtotu Eglaines pamatskolas valdījumā  esošā traktora T-40 un kultivatora izsoli.

Lēmums

11.

197

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada finansu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

12.

198

Par reliģijai paredzēto 2011.gada budžeta līdzekļu sadali.

Lēmums

13.

199

Par DAC “Fenikss” klienta dalības maksas atvieglojuma noteikšanu

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

200

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2011 ”Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.24/2009 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi ar

paskaidrojuma rakstu

15.

201

Par nekustamā īpašuma ‘’Gaigalas’’, Bebrenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

16.-17.

202-203

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.-19.

204 –

205

Par zemes piešķiršanu nomā Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

206

Par zemes platības precizēšanu iznomātajai zemes vienībai Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

21.-22.

207 –

208

Par zemes piešķiršanu nomā Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

23.-24.

209 –

210

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.-29.

211 –

215

Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30

216

Par adrešu piešķiršanu pašvaldības ēkām Dvietes pagastā.

Lēmums

31.-32.

217 –

218

Par zemes piešķiršanu nomā Dvietes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

33.-35.

219 –

221

Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

36.

222

Par nekustamā īpašuma nodokļa neaprēķināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Rakites’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

37.

223

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības nodošanu atsavināšanai Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

38.

224

Par zemes piešķiršanu nomā Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

39.-40.

225 –

226

Par zemes piešķiršanu nomā Prodes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

41.

227

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

42.

 228

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

43.

229

Par parakstu vākšanas vietas  noteikšanu.

Lēmums

 

AtgrieztiesSkip to content