Sede_2011_06

2011.gada 26.maija domes sēdē Nr.6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi 

 

Darba

kārtības

numurs

Lēmuma

numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

 1.

230

Par Dievmātes piedzimšanas Ilūkstes pareizticīgo draudzes atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2011.gadā.

Lēmums

 2.

231

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2011”Par grozījumiem 27.01.2011. saistošajos noteikumos “Par  Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

saistošie noteikumi

 

 3.

232

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu “Paula Sukatnieka mājas Dvietē atjaunošanu” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

 4.

233

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma ”Vietējās attīstības stratēģijas” projektam “Sociālo pakalpojumu dažādošana un kvalitātes uzlabošana Ilūkstes novadā”.

Lēmums

 5.

234

Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas saimnieciskā personāla amata vienību saraksta apstiprināšanu.

Lēmums

 6.

235

Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 7.

236

Par adreses maiņu SIA ‘’Būvnieks’’ ēkai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

8. 

237

Par SIA ‘’Būvnieks’’ ēkas atdalīšanu un adreses piešķiršanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 9.

238

Par mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 10.

239

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Laimas’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

11.-12.

240.-241

Par adreses piešķiršanu ēkām Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

13.-15.

242.-

244.

Par mantojamās zemes platību precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

16.

245.

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kamoliņi’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

246.

Par zemes un ēku iznomāšanu biedrībai ‘’Bebrenes vidusskolas biedrība’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

18.

247.

Par zemes iznomāšanu biedrībai ‘’Dvietiņa’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

19.

248.

Par zemes un telpu iznomāšanu biedrībai ‘’Subatieši- sanākam, domājam, darām’’ Tirgus laukumā 19, Subatē.

Lēmums

20

249.

Par telpu iznomāšanu biedrībai “Sapņi piepildās” “Bebrenes tehnikumā”, Bebrenes pagastā

Lēmums

21.-23

250.-

252.

Par zemes piešķiršanu nomā Dvietes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

253.

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.-26.

254.-

255.

Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

27.-29

256.-258.

Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30.

259.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

31.

260.

Par pašvaldības zemes vienības platības un robežu precizēšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu Eglaines pagasta Baltmuižā.

Lēmums

32.

261.

Par pašvaldības zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Eglaines ciemata ielas un ceļi’’, nosaukuma piešķiršanu un robežu precizēšanu.

Lēmums

33.-36.

262-265.

Par zemes piešķiršanu nomā Eglaines pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

37.-39.

266.-

268.

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Subates pilsētā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

40.

269.

Par adreses piešķiršanu SIA ‘’Dunduru pļavas’’ jaunbūvēm Prodes pagastā.

Lēmums

41.

270.

Par atļauju veikt šķūnīša rekonstrukciju pašvaldības īpašumā Pilskalnes ielā 18, Ilūkstē

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

42.

271.

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.

Lēmums

43.

272.

Par grozījumiem 24.02.2011. Saistošo notekumu projektā “Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā”.

Lēmums

Saistošie noteikumi ar paskaidrojuma rakstu

44.

273.

Par pašvaldības izpilddirektores Līgas Dudares komandējumu mācību vizīte uz Čehiju.

Lēmums

45.

274.

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu “Aprīkojuma iegāde dabas liegumam Pilskalnes Siguldiņā” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu

Lēmums

46.

275.

Par materiālo  atbalstu  .

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 

 AtgrieztiesSkip to content