Sede_2011_07

2011.gada 30. jūnija domes sēdē Nr.7

izskatītie jautājumi  un pieņemtie lēmumi

 

Darba kārtības

jautājums

Lēmuma numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

1.

277.

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm.

Lēmums

2.

278.

Par finansiālu atbalstu Sadraudzības vidusskolas skolniecei dalībai krievu valodas radošā konkursa uzvarētāju Vispasaules festivālā .

Lēmums

3.

279.

Par grozījumiem domes 27.01.2011. lēmumā Nr.36 ”Par domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora    un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata  algu apstiprināšanu”.

 

Lēmums

4.

280.

Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2011 “Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

5.

281.

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 7A, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

6.

282.

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.3 Brīvības ielā 20, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

7.

283.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

8.

284.

Par SIA ”Šēderes pakalpojumi” graudaugu kombaina pārdošanu.

Lēmums

9.

285.

Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības iestādēm.

Lēmums

10.

286.

Par pašvaldības 2010.gada  publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

11.

287.

Par grozījumiem Ilūkstes novada sociālā dienesta darba samaksas nolikumā .

Lēmums

12.

288.

Par Ilūkstes novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta un krīžu centra reglamenta apstiprināšanu.

Lēmums

Reglaments

13.

289.

Par VKP AI piedāvājumu iekļaut Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēku Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā  kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli

Lēmums

14.

290.

Par grozījumiem 31.03.2011.saistošajos noteikumos Nr.4/2011 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”.

Lēmums

paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

15.

291.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

16.

292.

Par adrešu precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

17.

293.

Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai  Ilūkstes pilsētā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

18.

294.

Par zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

19.-20

295.-296.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

21.

297.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu dārzkopības sabiedrībām “Dārziņi, ”Skujiņas”, “Bērziņi 2”, “Bērziņi 1” un “Mehanizators” Šēderes pagastā.

Lēmums

22.

298.

Par adrešu precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

23.

299.

Par zemes piešķiršanu nomā  Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

24.

300.

Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

25.

301.

Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldības zemes vienības, mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam Šēderē, Šēderes pagastā.

Lēmums

26.

302.

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vilnīši” Eglaines pagastā, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

27.-29.

303.-305.

Par zemes piešķiršanu nomā Eglaines pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

30.

306.

Par adrešu precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

31.-32.

307.-308.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

33.

309.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu patērētāju biedrībai “Turība” Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

34.-35

310.-

311.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

36.

312.

Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Subates pilsētā.

Lēmums

37.

313.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

38.

314.

Par adrešu precizēšanu Subates pilsētā.

Lēmums

39.

315.

Par adrešu precizēšanu Prodes pagastā.

Lēmums

40.-41

316.-317.

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Subates pilsētā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

42.

318.

Par zemes piešķiršanu nomā Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

43.-47.

319.-323.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmumi  nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

48.

324.

Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

49.

325.

Par adreses  “Skaidrītes 3” piešķiršanu ēkām Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

50.

326.

Par nosaukuma piešķiršanu, platību un robežu precizēšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam Pilskalnē, Pilskalnes pagastā.

Lēmums

51.

327.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Mežmalas” Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

52.

328.

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Ilūkstes Romas katoļu draudzei Pilskalnes pagastā

Lēmums

 

AtgrieztiesSkip to content