Sede_2011_08

2011.gada 7. jūlija domes ārkārtas sēdē Nr.8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

1.

329

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem

Lēmums

2.

330

Par Ērikas Šaršunes iecelšanu par Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktori

Lēmums

3.

331

Par grozījumu domes 27.01.2011. lēmumā Nr.22 “Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu”

Lēmums

4.

332

Par piedalīšanos projektā “Ilūkstes novada sociālās atstumtības  pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana”

Lēmums

5.

333

Par sadarbību Biedrības  “Latvijas Sarkanais Krusts” projektā ”Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei”.

Lēmums

6.

334

Par piedalīšanos LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajā valsts atbalsta programmā „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ar projektu „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija”

Lēmums

 

AtgrieztiesSkip to content