Sede_2011_09

2011.gada 28.jūlija domes sēdē Nr.9

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie

lēmumi

1. 

335

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Šēderes pagasta pārvaldei un Pilskalnes pagasta pārvaldei.

Lēmums

2.

336

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvojamo māju Ilūkstē, Avotu ielā 40 un Pilskalnes ielā 9 jumtu remontam.

Lēmums

3.

337

Par finansējuma piešķiršanu siltumtrases remontam Dvietes pagastā.

Lēmums

4.

338

Par atļauju SIA ”Ornaments” ņemt bankas aizdevumu.

Lēmums

5.

339

Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2011 “Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

6.

340

Par pašvaldības 2011. gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

pielikumi

7.

341

Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem.

Lēmums

8.

342

Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas uzsāktā reorganizēšanas procesa pagarināšanu.

Lēmums

9.

343

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Skolas ielā 24, Subatē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

10.

344

Par novada domes 26.05.2011. lēmuma Nr.238 ‘’Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Bebrenes pagastā’’ grozīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

11.-12.

345-346

Par mantojamās zemes platību precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

13.

347

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Pūpoli’’ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

348

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bitītes’’ Prodes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

15.

349

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 30, Subatē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

16.

350

Par adrešu precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

17.

351

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Doļnajā, Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

18.

352

Par adreses piešķiršanu ēkām Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

19.

353

Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

354

Par  atteikumu  piešķirt zemi nomā SIA ‘’VACCA’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

21.

355

Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

22.

356

Par zemes piešķiršanu nomā Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

23.

357

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

358

Par zemes piešķiršanu nomā Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus

25.

359

Par atkritumu apsaimniekošanu.

Lēmums

26.

360

Par saistošo noteikumu ‘’Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Paskaidrojuma raksts

Lēmums

Saistošie noteikumi

 

AtgrieztiesSkip to content