Sede_2011_10

2011.gada 24.augusta domes sēdē Nr.10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

1.

361

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram.

Lēmums

2.

362

Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2011 “Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

3.

363

Par Subates pamatskolas tehnisko darbinieku amata vienību un amata algu noteikšanu.

Lēmums

4.

364

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

5.

365

Par valsts finansējuma sadali mācību līdzekļu iegādei izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem Ilūkstes novada izglītības iestādēm .

Lēmums

Sanāksmes protokols

6.

366

Par pašvaldības ēkas Ilūkstē, Vienības laukumā 1 nodošanu apsaimniekošanā Ilūkstes Evaņģēliski luteriskai draudzei.

Lēmums

7.

367

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Ilūkstē, Brīvības ielā 7a.

Lēmums

8.

368

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

9.

369

Par adreses piešķiršanu un mērķa noteikšanu zemes īpašumam Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

10.

370

Par domes 30.06.2011. lēmuma Nr.321 ”Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Valijai Barkovskai Pilskalnes pagastā” atcelšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

11.

371

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Upītes” Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

12.-14.

372-   374

Par adreses “Karstumi-1”, ”Bitītes” un “Bērtiņi” piešķiršanu ēkām Prodes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

15.

375

Par pašvaldības zemes Mazā Smilšu ielā,  Subates pilsētā  nodošanu atsavināšanai .

Lēmums

16.-18.

376-378

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

pieejamības ierobežojumus

19.

379

Par zemes vienības Pilskalnes ielā 12, Ilūkstē  piederības noteikšanu pašvaldībai.

Lēmums

20.

380

Par Subates pilsētas un Prodes pagasta  vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas noteikšanu.

Lēmums

21.

381

Par grozījumiem Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikumā.

Lēmums

22.

382

Par dāvanu karšu piešķiršanu Ilūkstes novada pašvaldībā dzīvojošiem 1.klases skolēniem no trūcīgām ģimenēm.

Lēmums

23.

383

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek organizēta pirmsvēlēšanu aģitācija un aģitācijas materiālu izvietošana pirms 11.Saeimas vēlēšanām” apstiprināšanu

Lēmums

Noteikumi

 

Atgriezties

 Skip to content