Sede_2011_11

2011.gada 29. septembra domes sēdē Nr.11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītie jautājumi

Pieņemtie lēmumi

1. 

385

Par papildus līdzekļu piešķiršanu  pašvaldības iestādēm un pārvaldēm.

Lēmums

2.

386

Par iesniegumu izskatīšanu finansiālā atbalsta jautājumos.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

3. 

387

Par grozījumiem 26.05.2011. domes lēmumā Nr.234 ‘’Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas saimnieciskā personāla amata vienību saraksta apstiprināšanu’’.

Lēmums

4. 

388

Par grozījumiem 24.08.2011. domes lēmumā Nr.363 ‘’Par Subates pamatskolas tehnisko darbinieku amata vienību un amata algu noteikšanu’’.

Lēmums

5. 

389

Par darba laika noteikšanu Pilskalnes pagasta pārvaldes amata vienībai traktora vadītājs.

Lēmums

6. 

390

Par Bebrenes vidusskolas saimnieciskā personāla amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

7. 

391

Par nomas maksu dzīvokļu īpašnieku biedrībai ‘’Bebrenes nami’’.

Lēmums

8. 

392

Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2011 ”Par grozījumiem 27.01.2011. saistošajos noteikumos “Par  Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu”’’ apstiprināšanu.

Lēmums

9. 

393

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties dzīvokli Ilūkstē, Brīvības ielā 4-10.

Lēmums

10.   

394

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 11, Eglainē, Eglaines pagastā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

11.   

395

Par Sporta skolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu Daugavpils novada pašvaldībai.

Lēmums

12.   

396

Par grozījumiem 30.09.2009. domes lēmumā Nr.447 ‘’Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs’’.

Lēmums

13.   

397.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P.R. ‘’Tālrīti’’, Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

14.   

398

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.A. ‘’Priedītes’’, Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

15.   

399

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Šēderes ciemā .

Lēmums

16.   

400

Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Bebrenes pagasta pārvaldei nomā esošai (projekta Dviete LIFE09 NAT/LV/000237) automašīnai Subaru Forester HS2736.

Lēmums

17.   

401

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Lēmums

18.   

402

Par saistošo noteikumu ‘’Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā’’ apstiprināsanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

paskaidrojuma raksts

19.   

403

Par 28.07.2011. saistošo noteikumu Nr.7/2011 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā’’ precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

paskaidrojuma teksts

20.   

404

Par atļauju pašnodarbinātai personai  nodarboties ar uzņēmējdarbību Ilūkstē, Stadiona ielā 5.

Lēmums

21.   

405

Par atļauju SIA ‘’Divi Ķirši’’ nodarboties ar uzņēmējdarbību Bebrenes pagastā.

 Lēmums

22.   

406

Par dzīvojamās mājas nojaukšanu pašvaldības īpašumā “Caunītes” Bebrenes pagastā.

Lēmums

23.   

407

Par dzīvojamās mājas nojaukšanu Smilšu ielā 13, Ilūkstē.

Lēmums

24.   

408

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

25.   

409

Par pašvaldības zemes iznomāšanu  R.K., I.M. un R.L. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

26.   

410

Par platību un robežu precizēšanu pašvaldības zemes vienībām Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

27.   

411

Par platības precizēšanu pašvaldības zemes vienībai Kalna ielā 8, Subatē.

Lēmums

28.   

412

Par izmaiņām 27.05.2011. telpu nomas līgumā Nr.2011/41 ar biedrību ‘’Subatieši – sanākam, domājam, darām’’.

Lēmums

29.   

413

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Bebrenes tehnikums’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

30.   

414

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu V. V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

31.   

415

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu  J. G.

Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

32.   

416

Par zemes piešķiršanu nomā z/s “Uzkalni” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

33.  –35.

417-419

Par zemes piešķiršanu nomā L.B., V.I., un M.J.  Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

36.

420

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M.J. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

37.-39.

421-423

Par zemes piešķiršanu nomā V.J., V.A. un A.B. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteikto informācijas

 pieejamības ierobežojumus

40.

424

Par zemes vienību platību un robežu precizēšanu dārzkopības biedrībā ‘’Mehanizators’’ Šēderes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

41.

425

Par adrešu precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

42.

426

Par zemes piešķiršanu nomā T.M. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

43.

427

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kalna kapi’’ Eglaines pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

44.

428

Par T.Ļ. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteikto informācijas pieejamības ierobežojumus 

45.

429

Par novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

46.

430

Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA ”Ornaments” kredīta ņemšanai.

Lēmums

47.

431

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

Lēmums

 

Atgriezties

 Skip to content