Sede_2011_13

2011. gada 27. oktobra domes sēdē Nr.13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

                                  Nosaukums       

 Pieņemtie lēmumi

1.

433

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  projektā „Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra  nodrošināšana.

Lēmums

2.

434

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektā „Ilūkstes pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils ielas līdz Gravju ielai) rekonstrukcija” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra  nodrošināšana.

Lēmums

3.

435

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā „Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana ”un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra  nodrošināšana.

Lēmums

4.

436

Par finansējuma piešķiršanu Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēgijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes ‘’Veselība’’ projektam ‘’Veselības centra ‘’Ilūkste’’ tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai, rezultātu uzturēšanai un saglabāšanai’’.

Lēmums

5.

437

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstītajam projektam „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija”.

Lēmums

6.

438

Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju bilances vērtības palielināšanu .

Lēmums

7.

439

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2011 ‘’Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

paskaidrojuma raksts

8.

440

Par nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo maksājumu un vecāku iemaksu parādiem.

Lēmums

9.

441

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Bebrenes pagasta pārvaldei, Eglaines pagasta pārvaldei un Sociālajam dienestam.

Lēmums

10.

442

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam LLIII-116 „Animterapijas izmantošana  Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”.

Lēmums

11.

443

Par saistošo noteikumu Nr.10/b „Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

12.

444

Par pašvaldības 2011.gada budžeta izpildi 9 mēnešos. 

Lēmums

13.

445

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ kredīta dzēšanas grafiku.

Lēmums

14.

446

Par Dvietes pagasta sākumskolas bērnu vecāku iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums

15.

447

Par grozījumiem domes 24.02.2011. lēmumā Nr.54 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2011.gadam’’.

Lēmums

16.

448

Par Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošās automašīnas AUDI 100 izslēgšanu no bilances.

Lēmums

17.

449

Par grozijumiem domes 30.09.2009.lēmumā Nr.460 ”Par Subates pilsētas pārvaldes amata vienību, to darba laika un darba samaksas noteikšanu”.

Lēmums

18.-19.

450

451

Par atļauju  ielu tirdzniecībai T.K.  un V.K. Ilūkstes novada teritorijā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

452

Par 29.09.2011.saistošo noteikumu Nr.8/2011 ‘’Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā’’ precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

paskaidrojuma raksts

21.

453

Par platību, robežu precizēšanu un adreses Grāvju ielā 2A piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

22.

454

Par zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

23.

455

Par zemes piešķiršanu nomā sakņu dārzu un mazdārziņu ierīkošanai  Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

456

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 13 E, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.

457

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vēstneši’’ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

26.

458

Par zemes piešķiršanu nomā R.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

27.

459

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Siliņi’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

28.

460

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam ‘’Mežmalas’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

29.

461

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Pilskalnes pagastā.

Lēmums

30.-34.

462

466

Par zemes piešķiršanu nomā E.B., S.K., R.K.,  G.P. un k/s ”Klēts” Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

35.

467

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu G.J. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

36.-37.

468

469

Par zemes piešķiršanu nomā L.S. un E.B. Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

38.

470

Par zemes piešķiršanu nomā V.V. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

39.

471

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu N.A. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

40.

472

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ‘’Slīpie’’ Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

41.

473

Par apstrīdētā dzīvokļu komisijas 16.08.2011.lēmuma Nr.143 „Par dzīvojamās telpas- sociālā dzīvokļa Brīvības ielā 17-1, Ilūkstē īres līguma izbeigšanu ar L.B.” izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

42.

474

Par adreses piešķiršanu SIA „ILTAD”ēkām Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

43.

475

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas Ilūkstes pareizticīgo draudzei.

Lēmums

 

Atgriezties

 Skip to content