Sede_2011_14

2011.gada 24.novembra domes sēdē Nr.14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

                                   Nosaukums

 Pieņemtie lēmumi

1. 

476

Par finansējumu 2012.gada budžetā SIA ‘’Latgales reģionālā televīzija’’ un Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondam.

Lēmums

2. 

477

Par Subates Evanģēliski Luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšanu jautājumā par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa.

Lēmums

3. 

478

Par L.K. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus 

4. 

479

Par T.P. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

5. 

480

Par biedrības ‘’Sapņi piepildās’’ atbrīvošanu no neapdzīvojamo telpu nomas maksas.

Lēmums

6. 

481

Par saistošo noteikumu Nr.11/b/2011 „Par grozījumiem 27.01.2011.saistošajos noteikumos „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gadam” apstiprināšanu.

Lēmums

7. 

482

Par mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.

Lēmums

8. 

483

Par saistošo noteikumu Nr.10/2011 ‘’Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

9. 

484

Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 ‘’Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

10.   

485

Par saistošo noteikumu Nr.9/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā’’ precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

11.   

486

Par pašvaldības dzīvokļa Nr.4 Upes ielā 2, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

 Lēmums

12.   

487

Par pašvaldības zemes iznomāšanu SIA ‘’Zemgale ltd’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

13.   

488

Par pašvaldības zemes iznomāšanu J.R. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

14.   

489

Par adreses piešķiršanu zemes starpgabalam Subatē, Mazā Smilšu ielā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

15.   

490

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 30, Subatē zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

16.   

491

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Subates pilsētā un Prodes pagastā.

Lēmums

17.   

492

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Irbēni’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

18.   

493

Par adreses piešķiršanu J.K.  ēkām Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

19.   

494

Par zemes piešķiršanu nomā M.G. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

20.   

495

Par zemes piešķiršanu nomā E.M. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

21.   

496

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mucenieki’’ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

22.   

497

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Dvietes pagastā.

Lēmums

23.   

498

Par zemes piešķiršanu nomā Z.O. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

24.   

499

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mežvīteņi’’ Dvietes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

25.   

500

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

26.   

501

Par zemes iznomāšanu biedrībai ‘’Sapņi piepildās’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

27.   

502

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Forma’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

28.   

503

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Kalēji’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

29.   

504

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu R.G. īpašumam Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

30.   

505

Par J.J. mantojamās zemes platību precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

31.   

506

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Bērziņi 216’’ Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

32.   

507

Par zemes piešķiršanu nomā V.Š. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

33.   

508

Par zemes piešķiršanu nomā M.H. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

34.   

509

Par zemes piešķiršanu nomā V.N. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

35.   

510

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ‘’Mežotnes’’ Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

36.   

511

Par adrešu precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

37.   

512

Par adrešu izslēgšanu no adrešu reģistra Prodes pagastā. 

Lēmums nav publiski pieejams,

Ievērojot normatīvos aktos noteiktos

Informācijas pieejamības ierobežojumus

   

Atgriezties

 Skip to content