Sede_2011_16

2011.gada 29. decembra domes sēdē Nr.16

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

            

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

              Izskatītie jautājumi

     Pieņemtie lēmumi

1. 

516

Par Latvijas Pašvaldību savienības kompensācijas rēķina apmaksu.

Lēmums

2. 

517

Par SIA ‘’Latgales Laiks’’ kapitāla daļu pārņemšanu no Daugavpils pilsētas domes.

Lēmums

3. 

518

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties zemes gabalu Pilskalnes ielā 36A Ilūkstē.

Lēmums

4. 

519

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA ‘’Zemgale ltd’’.

Lēmums

5. 

520

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstāmajiem projektiem.

Lēmums

6. 

521

Par projekta „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija” realizēšanas saistību nodošanu SIA ”Ornaments”.

Lēmums

7. 

522

Par pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju bilances vērtības palielināšanu un būvju iekļaušanu bilancē.

Lēmums

8. 

523

Par Ilūkstes novada pašvaldības debitoru parādu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

9.

524

Par ceļa izdevumu segšanu V.D. par bērnu nogādāšanu uz Bebrenes vidusskolu 2011./2012. mācību gadā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

10.   

525

Par Ilūkstes novada Subates pamatskolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.      

Lēmums

11.   

526

Par kases skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas un pārvalžu kasēs.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

12.   

527

Par samaksas termiņa pagarināšanu nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo maksājumu un vecāku iemaksu parādniekiem.

Lēmums

13.   

528

Par Mūzikas skolas amatu vienību sarakstu 2012.gadam.

Lēmums

14.   

529

Par Sporta skolas iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums

15.   

530

Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 36 „Par Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

Lēmums

16.   

531

Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu.

Lēmums

17.   

532

Par saistošo noteikumu Nr.12/b/2011 „Par grozījumiem 27.01.2011. saistošajos noteikumos „Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

18.   

533

Par finansiālu atbalstu Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Sēlijas iecirknim.

Lēmums

19.   

534

Par saistošo noteikumu ‘’Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā’’ precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

20.   

535

Par nolikuma ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu Ilūkstes novada Goda pilsonis” apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

21.   

536

Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma „Ilūkstes novada Goda pilsonis” piešķiršanu

Georgijam Savčenko.

Lēmums

22.   

537

Par atļauju zemnieku saimniecībai ”Gricāni” ielu tirdzniecībai  Ilūkstes novada teritorijā.

Lēmums

23.   

538

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 20-3, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums

24.   

538

Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņiem Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

25.   

540

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu I.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

26.   

541

Par zemes piešķiršanu nomā N.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

27.   

542

Par nosaukuma maiņu A.Ģ. nekustamajam īpašumam un adreses apstiprināšanu ēkām Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

28.   

543

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Upenieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

29.   

544

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Avotiņi-1’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

30.   

545

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Rožlauki’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

31.   

646

Par zemes piešķiršanu nomā A.G.Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

32.   

547

Par zemes piešķiršanu nomā K.M. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

33.   

548

Par zemes piešķiršanu nomā V.V.Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

34.   

549

Par zemes piešķiršanu nomā V.L. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

35.   

550

Par zemes piešķiršanu nomā J.D. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

36.   

551

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu L.R. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

37.   

552

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Pārupes 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

38.   

553

Par adrešu precizēšanu Bebrenes pagastā. 

Lēmums

39.   

554

Par adrešu precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

40.   

555

Par adrešu precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

41.   

556

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu A.Š. Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

42.   

557

Par zemes piešķiršanu nomā J.R. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

43.   

558

Par zemes piešķiršanu nomā A.R. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

44.   

559

Par zemes piešķiršanu nomā R.M. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

45.   

560

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vārnkalni’’ Dvietes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

46.   

561

Par nosaukuma piešķiršanu, mērķa maiņu pašvaldība īpašumam un adreses piešķiršanu pašvaldības ēkai Dvietes pagastā.

Lēmums

47.   

562

Par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu J.D. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

48.   

563

Par grozījumiem pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos un izglītības iestāžu vadītāju pilnvaru laika noteikšanu.

Lēmums

49.   

564

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.T.Kastaņu ielā 44-35, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

 normatīvajos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

50.   

565

Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganizāciju un Bebrenes Muižas vidusskolas izveidošanu.

Lēmums

Nolikums

51.   

566

Par Ērikas Šaršunes iecelšanu par Bebrenes Muižas vidusskolas direktori.

Lēmums

52.   

567

Par Bebrenes Muižas vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

   

 

Atgriezties

 Skip to content