Sede_2012_3

2012.gada 23.februāra domes sēdē Nr.3

izskatītie un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

50

Par Ilūkstes mūzikas skolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

 

 

2. 

51

Par Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

3. 

52

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ pamatlīdzekļu norakstīšanu un pārņemšanu.

Lēmums

4. 

53

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstītajam projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās Nr.KPFI-7/61”.

Lēmums

5. 

54

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu  apstiprināšanu 2012.gadam.

Lēmums

Pielikums

6. 

55

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas  piedziņu bezstrīdu kārtībā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

7. 

56

Par komunālo pakalpojumu maksājumu parādu piedziņu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

8. 

57

Par reliģijai paredzēto 2012.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.

Lēmums

9. 

58

Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 ‘’Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.23/2009 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

10.   

59

Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā Dz.R. ģimenei.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

11.   

60

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 17, Ilūkstē  iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

12.   

61

Par grozījumu 27.01.2011. lēmumā Nr.35 ‘’Par darba samaksu novada domes deputātiem, atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem’’.

Lēmums

13.   

62

Par bioloģiskās attīrīšanas iekārtu Bebrenes pagastā Ilzes ciemā nodošanu SIA ‘’ORNAMENTS’’ apsaimniekošanā.

Lēmums

14.   

63

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu atbalstītajam lauku attīstības programmas projektam ‘’Aprīkojuma iegāde dabas liegumam Pilskalnes Siguldiņa’’.

Lēmums

15.   

64

Par interešu izglītības programmas „Jaunsargu mācību paraugprogramma” licencēšanu.

Lēmums

16.   

65

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.- 2020. gadam apstiprināšanu.

Lēmums

17.   

66

Par saistošo noteikumu Nr.5/2012 ‘’Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

18.   

67

Par saistošo noteikumu  Nr.6/2012 ‘’Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

19.   

68

Par Ilūkstes novada attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.

Lēmums

20.   

69

Par grozījumiem 27.01.2011. domes lēmumā Nr.3 ‘’Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu”.

Lēmums

21.   

70

Par zvejas tiesību nomu A.G. Skuķu ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

22.   

71

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Bebrenes tehnikums’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

23.   

72

Par zemes piešķiršanu nomā R.Ž. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.   

73

Par zemes piešķiršanu nomā E.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.   

74

Par zemes piešķiršanu nomā D.Z. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

26.   

75

Par adrešu precizēšanu Prodes pagastā.

Lēmums

27.   

76

Par zemes vienības Dvietes pagastā reģistrēšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lēmums

28.   

77

Par zemes piešķiršanu nomā A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

29.   

78

Par zemes piešķiršanu nomā M.M. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30.   

79

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Ligzdas’’, Dvietes pagastā, mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

31.   

80

Par zemes piešķiršanu nomā V.T. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

32.   

81

Par adreses piešķiršanu J.D. ēkām un zemes vienībai Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

33.   

82

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu LKS ‘’Skaidrītes’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

34.   

83

Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu ar AS ‘’Latvijas Valsts Meži’’.

Lēmums

35.   

84

Par zemes piešķiršanu nomā N.K. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

36.   

85

Par apsaimniekošanas tiesībām nekustamajā īpašumā ‘’Novinas’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

37.   

86

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Priedītes’’, Šēderes pagastā, mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

38.   

87

Par zemes piešķiršanu nomā A.M. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

39.   

88

Par izmaiņām domes pastāvīgo komisiju sastāvā.

Lēmums

40.   

89

Par Ilūkstes ūdenssaimniecības aglomerācijas robežas noteikšanu

Lēmums

41.   

90

Par grozījumiem Ilūkstes novada Kultūras centra nolikumā un iestādes direktora pilnvaru laika noteikšanu.

Lēmums

42.   

91

Par grozījumiem Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas nolikumā un iestādes direktora pilnvaru laika noteikšanu.

Lēmums

43.   

92

Par domes 27.01.2011.lēmuma Nr.24, 28.07.2011.lēmuma Nr.342 un 29.12.2011.lēmuma Nr.565 un Nr.566 atcelšanu

Lēmums

44.   

93

.Par grozījumiem domes 29.12.2011. lēmumā Nr.563 „Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos un izglītības iestāžu vadītāju pilnvaru noteikšanu”

Lēmums

45.   

94

Par dzīvojamās mājas nojaukšanu  „Vīndedži” Prodes pagastā .

Lēmums

46.   

95

Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

47.   

96

Par piedalīšanos Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Publisko ūdens tilpņu ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldību teritorijās „ un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

48.   

97

Par grozījumiem 2004.gada 1.jūlija domes lēmumā Nr.351.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

49.   

98

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.9 un lēmumā Nr.11

Lēmums

        
                 Domes sēžu protokoli

   Skip to content