Sede_2012_4

2012.gada 29.martā domes sēdē Nr.4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

  Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

99

Par SIA ‘’ORNAMENTS’’ 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Finanšu pārskats

2. 

100

Par SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Finanšu pārskats

3.

101

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Finanšu pārskats

4.

102

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’’’ 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Finanšu pārskats

5.

103

Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA ‘’ORNAMENTS’’ bilancē un pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

6.

104

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ bilancē esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Lēmums

7.

105

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu R.A. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

8.

106

Par M.S. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

9.

107

Par līdzekļu iedalīšanu Sēlijas grāmatas 2.sējuma izdošanai.

Lēmums

10.   

108

Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības iestādēm.

Lēmums

11.   

109

Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa piešķiršanu dzīvoklim Stendera ielā 6-21, Eglainē.

Lēmums

12.   

110

Par nolikuma ‘’Brīvprātīgā darba popularizēšana’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

13.   

111

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I.V. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

14.   

112

Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā tiek organizēta Ilūkstes novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana, pieņemšana un publiskošana’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

15.   

113

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstāmajiem projektiem.

Lēmums

16.   

114

Par saistošo noteikumu Nr.2b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

17.   

115

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.10 ‘’Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu  darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

18.   

116

     Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.16 ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

19.   

117

Par noteikumu „Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

20.   

118

Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam ‘’Subates Silva’’ Eglaines un Prodes pagastā.

Lēmums

21.   

119

Par atteikumu IK ‘’KRISTAL PLUS’’ veikt ielu tirdzniecību Ilūkstes novada teritorijā.

Lēmums

22.   

120

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.Ņ. Kastaņu ielā 38-35, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

23.   

121

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.Z. Kastaņu ielā 21-5, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

24.   

122

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

25.   

123

Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.V., I.P un V.Š. Ilūkstes pilsētā

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

26.   

124

Par nekustamā īpašuma Ilūkstē, Pļavu ielā 1a atsavināšanu.

Lēmums

27.   

125

Par adreses piešķiršanu M.V. ēkām Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

28.   

126

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Osīši’’ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu jaunizveidotam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

29.   

127

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu J.V. Bebrenes un Dvietes pagastos.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

30.   

128

Par A.S. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

31.  -39.

129 – 137

 

Par zemes piešķiršanu nomā Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

40.

138

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bitītes’’ Prodes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

41.

139

Par nosaukuma piešķiršanu Z.K. un Z.S. nekustamajam īpašumam Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

42.

140

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu A.N. Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

43.- 44.

141 – 142

Par zemes piešķiršanu nomā A.L.,Ņ.Ļ. unV.B. Eglaines pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

45.- 46.

143 – 144

Par zemes piešķiršanu nomā z.s.”Madaras”un A.S.Dvietes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

47.

145

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Stādiņi’’ Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

48.

146

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Stādiņi’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

49.-50.

147 – 148

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mazozoliņi’’ un „Brīvuļi” Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

51.

149

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu zemnieku saimniecībai ‘’Gricāni’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

pieejamības ierobežojumus

52.

150

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu V.B. zemes vienībai Pilskalnes pagastā.

 

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

53.-54.

151 -152

Par zemes piešķiršanu nomā V.R. un k.s.”Klēts” Pilskalnes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

55.

153

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu N.M. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

56.

154

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Šēdere 3’’ Šēderes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

57.

155

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Vītoli’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

58.

156

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Brīvzemnieki’’ Šēderes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

59.-60.

157 -158

Par zemes piešķiršanu nomā G.S. un J.H. Šēderes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot

normatīvos aktos noteiktos informācijas

 pieejamības ierobežojumus

61.

159

Par pašvaldības izpilddirektores Līgas Dudares darba komandējumu uz Norvēģiju.

Lēmums

62.

160

Par izstāšanos no biedrības „Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija”

Lēmums

            
           Domes sēžu protokoli

   Skip to content