Sede_2012_5

2012.gada 26.aprīļa domes sēdē Nr.5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1. 

161

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikumus skatīt  www.kase.gov.lv

Pārskati / Pašvaldību pārskati

2. 

162

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem un galvojuma sniegšanu SIA ‘’ORNAMENTS’’.

Lēmums

3. 

163

Par V.P. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

4. 

164

Par atteikumu piešķirt papildus līdzekļus Bebrenes feldšeru – vecmāšu punktam.

Lēmums

5. 

165

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

6. 

166

Par grozījumiem 27.10.2011. lēmumā Nr.436 ‘’Par finansējuma piešķiršanu projekta „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” rezultātu uzturēšanai un saglabāšanai”.

Lēmums

7. 

167

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 2-4, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

8. 

168

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazā Smilšu ielā 6A, Subatē  atsavināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

9. 

169

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību ielā 10A, Subatē  atsavināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

10.   

170

Par saistošo noteikumu ‘’Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos 28/2009 ‘’Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

11.   

171

Par precizēto saistošo noteikumu „Grozījumi 29.12.2009.saistošajos noteikumos Nr.23/2009 „Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

12.   

172

Par precizēto saistošo noteikumu „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

13.   

173

Par VARAM ierosinājuma par saistošajiem noteikumiem „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ilūkstes novadā” pieņemšanu zināšanai.

Lēmums

14.  -16.

174 -176

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

177

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu citiem pašvaldības īpašumiem Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

18.

178

Par pašvaldības zemes iznomāšanu V.R., E.I.J. un E.K. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.

179

 Par zemes piešķiršanu nomā A.K. Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

180

Par zemes piešķiršanu nomā J.G. Dvietes pagastā.

Lēmums

21.-27.

181-187

Par zemes piešķiršanu nomā  Bebrenes pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

28.

188

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Šēderes pagastā.

Lēmums

29.

189

Par lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30.

190

Par aprēķinātās samaksas samazināšanu izpērkot lietošanā piešķirto zemi J.J. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

31.

191

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

32.

192

Par atteikumu J.R. zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Ķirši 1” Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

33.

193

Par zemes piešķiršanu nomā Ž.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

34.

194

Par izmaiņām Administratīvās komisijas satāvā.

Lēmums

35.

195

Par Evas Linkevičas iecelšanu par Eglaines pamatskolas direktori.

Lēmums

36.

196

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam S.Rāznam.

Lēmums

37.

197

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Austrumi” Pilskalnes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

         
          Domes sēžu protokoli


Skip to content