Sede_2012_6

2012.gada 31.maija domes sēdē Nr.6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi  

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

               Izskattītā jautājuma un lēmuma nosaukums

Piezīmes

1. 

198

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Rotaļu un spēļu laukuma uzlabošana Ilūkstē” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums

2. 

199

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Apskaņošanas aparatūras iegāde Ilūkstes novada pasākumu nodrošināšanai” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums

3. 

200

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Sporta zāles atjaunošana Bebrenē” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums

4. 

201

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Aprīkojuma iegāde Subates Tirgus laukumam” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums

5. 

202

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietē” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra  nodrošināšanu.

Lēmums

6. 

203

Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam ‘’Izglītības iestāžu informatizācija’’ un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam ‘’Ilūkstes pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils līdz Grāvju ielai) rekonstrukcija”.

Lēmums

7. 

204

Par nekustamā īpašuma Pļavu ielā 1A, Ilūkstē, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

8. 

205

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 7A, Ilūkstē.

Lēmums

9. 

206

Par finansiālu atbalstu biedrībai ‘’Latgales reģionālā pensionāru apvienība’’.

Lēmums

10.   

207

Par Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Lēmums

11.   

208

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

12.   

209

Par saistošo noteikumu Nr. 4-b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

13.   

210

Par maksas pakalpojumu noteikšanu pašvaldības pirtij Eglaines pagastā

Lēmums

14.   

211

Par maksas pakalpojumu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošai tehnikai.

Lēmums

15.   

212

Par degvielas patēriņa normas noteikšanu pašvaldības automašīnai ‘’NISSAN JUKE’’.

Lēmums

16.   

213

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

17.   

214

Par grozījumiem 29.12.2011. noteikumos ‘’Bebrenes Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība’’.

Lēmums

18.   

215

Par T.Ļ. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas  pieejamības ierobežojumus

19.   

216

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R.I.

Lēmums nav publiski pieejams,ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas  pieejamības ierobežojumus

20.   

217

Par  SIA “DIOFERR”  komercdarbību Ilūkstes novadā.

Lēmums

21.   

218

Par pašvaldības zemes iznomāšanu P.D. un I.A. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

22.   

219

Par pašvaldības zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai ‘’Ciemiņi’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

23.   

220

Par pašvaldības zemes iznomāšanu SIA ‘’Zemgale ltd’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

24.   

221

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

25.   

222

Par nekustamā īpašuma Kastaņu ielā z.g. Nr.12, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā pieņemot dāvinājumu.

Lēmums

26.   

223

Par adreses piešķiršanu A/S ‘’Latvenergo’’ ēkām Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

27.   

224

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 13E, Ilūkstē.

Lēmums

28.   

225

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai ‘’Subatieši- sanākam, domājam, darām’’ Subates pilsētā.

Lēmums

29.   

226

Par zemes piešķiršanu apsaimniekošanā un nomā SIA ‘’Krievāni’’ Prodes pagastā.

Lēmums

30.   

227

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu Tirgus laukumā Subates pilsētā.

Lēmums

31.   

228

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Bebrenes pagastā.

Lēmums

32.   

229

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.A. Bebrenes pagastā.

Lēmums

33.   

230

Par zemes piešķiršanu nomā U.Ž. Bebrenes pagastā.

Lēmums

34.   

231

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Bebrenes pagastā.

Lēmums

35.   

232

Par  zemes piešķiršanu nomā R.M. Bebrenes pagastā.

Lēmums

36.   

233

Par zemes piešķiršanu nomā V.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums

37.   

234

Par zemes piešķiršanu nomā A.P-K. Bebrenes pagastā.

Lēmums

38.   

235

Par zemes piešķiršanu nomā A.Č. Bebrenes pagastā.

Lēmums

39.   

236

Par zemes piešķiršanu nomā H.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums

40.   

237

Par zemes piešķiršanu nomā S.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums

41.   

238

Par zemes piešķiršanu nomā M.L. Bebrenes pagastā.

Lēmums

42.   

239

Par zemes piešķiršanu nomā M.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums

43.   

240

Par zemes piešķiršanu nomā T.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

44.   

241

Par iznomātās zemes platības precizēšanu un zemes piešķiršanu nomā K.Š. Bebrenes pagastā.

Lēmums

45.   

242

Par zemes pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.G. Bebrenes pagastā.

Lēmums

46.   

243

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Ķieģeļnieki’’, Eglaines pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

47.   

244

Par pašvaldības zemes vienības Eglaines pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

48.   

245

Par telpu un zemes nomu z/s ‘’Cīrulīši’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

49.   

246

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu K.L. Dvietes pagastā.

Lēmums

50.   

247

Par zemes piešķiršanu nomā K.S. Dvietes pagastā.

Lēmums

51.   

248

Par zemes piešķiršanu nomā J.V. Dvietes pagastā.

Lēmums

52.   

249

Par zemes piešķiršanu nomā A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums

53.   

250

Par zemes piešķiršanu nomā J.B. Dvietes pagastā.

Lēmums

54.   

251

Par zemes piešķiršanu nomā biedrībai ‘’Dzimtajai pusei’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

55.   

252

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Upenieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

56.   

253

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu G.T. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

57.   

254

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K/S ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

58.   

255

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

59.   

256

Par zemes piešķiršanu nomā E.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

60.   

257

Par zemes piešķiršanu nomā L.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

61.   

258

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu I.R. un K/S ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

62.   

259

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu rezerves zemes fonda zemes vienībai Pilskalnes pagastā.

Lēmums

63.   

260

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Padomnieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

64.   

261

Par zemes nomāšanu pašvaldības vajadzībām no J.S.Pilskalnes pagastā.

Lēmums

65.   

262

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.M. Šēderes pagastā.

Lēmums

66.   

263

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.D. Šēderes pagastā.

Lēmums

67.   

264

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Šēderes pagastā.

Lēmums

68.   

265

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Šēderes pagastā.

Lēmums

69.   

266

Par zemes piešķiršanu nomā L.Ž. Šēderes pagastā.

Lēmums

70.   

267

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.Ž. Šēderes pagastā.

Lēmums

71.   

268

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu S.M.Šēderes pagastā.

Lēmums

72.   

269

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.K. Šēderes pagastā.

Lēmums

73.   

270

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.C. Šēderes pagastā.

Lēmums

74.   

271

Par zemes piešķiršanu nomā E.M. Šēderes pagastā.

Lēmums

75.   

272

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu T.P. Šēderes pagastā.

Lēmums

76.   

273

Par zemes piešķiršanu nomā R.B. Šēderes pagastā.

Lēmums

77.   

274

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P. Šēderes pagastā

Lēmums

78.   

275

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.G. Pilskalnes ielā 29, dz.3, Ilūkstē.

Lēmums

79.   

276

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.P. Pilskalnes ielā 17a, dz.3, Ilūkstē.

Lēmums

80.   

277

Par zemes piešķiršanu nomā biedrībai „Subatieši- sanākam, domājam, darām’’ Subatē.

Lēmums

81.   

278

Par zemes piešķiršanu nomā J.V. Subatē.

Lēmums

82.   

279

Par zemes piešķiršanu nomā M.S. Subatē.

Lēmums

83.   

280

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’” valdes locekles Ingas Baumanes atsaukšanu no amata un par Zanes Bucenieces- Zībergas ievēlēšanu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ valdes locekles amatā.

Lēmums

84.   

281

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines Vecticībnieku draudzei.

Lēmums

           
            Domes sēžu protokoli


Skip to content