Sede_2012_9

2012.gada 26. jūlija domes sēdē Nr.9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

            Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

327

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm. 

Lēmums

2.

328

Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2012 „Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

3.

329

Par nomas maksas un nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu biedrībām „Moto Ilūkste” un „Bebrenes vidusskolas biedrība”.

Lēmums

4.

330

Par pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikumi

5.

331

Par grozījumiem 27.10.2011. lēmumā Nr.436 „ Par finansējuma piešķiršanu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” projekta „Veselības centra ”Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” rezultātu uzturēšanai un saglabāšanai”.

Lēmums

6.

332

Par valsts reģionālā autoceļa P71 Pievedceļš Ilūkstei posma km 2,150- 3,163 pārņemšanu.

Lēmums

7.

333

Par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada ēkās” izbeigšanu.

Lēmums

8.

334

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

9.

335

Par pašvaldības īpašumā esošās būves un aprīkojuma Ilūkstē, Kastaņu ielā  bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotu pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē.

Lēmums

10.

336

Par Ilūkstes mūzikas skolas iekšējās reorganizācijas procesa uzsākšanu.

Lēmums

11.

337

Par saistošo noteikumu „Grozījumi pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

12.

338

Par zemes iznomāšanu Z.Š. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

13.

339

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu Brīvības ielā 6 Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

14.

340

Par nosaukuma „Dīķu iela 35” piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

15.

341

Par pašvaldības zemes vienības „Bangas” Bebrenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā .

Lēmums

16.

342

Par zemes piešķiršanu nomā individuālajam komersantam „Apšukalni” Bebrenes pagastā.

Lēmums

17.

343

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un  papildus zemes platības piešķiršanu nomā E.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums

18.

344

Par zemes piešķiršanu nomā V.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums

19.

345

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai „Dzintari” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

20.

346

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums 

21.

347

Par adreses piešķiršanu M.M. ēkām Pilskalnes pagastā.

Lēmums

22.

348

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Raudas skola”  Šēderes pagastā.

Lēmums

23.

349

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.T. Šēderes pagastā.

Lēmums

24.

350

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zvirbuliški” Eglaines pagastā.

Lēmums

25.

351

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu E. L. Eglaines pagastā.

Lēmums

26.

352

Par pašvaldības zemes vienības Liepu ielā 26 Eglainē ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

27.

353

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Stūri” Eglaines pagastā.

Lēmums

28.

354

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai „Pārupes 1” Eglaines pagastā.

Lēmums

29.

355

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību un robežu precizēšanu ‘’Līgotnēs’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

30.

356

Par pašvaldības katlumājas „Tehnikums” Bebrenes pagastā iznomāšanu SIA „Ornaments”.

Lēmums

31.

357

Par dāvanu karšu piešķiršanu Ilūkstes novada pašvaldībā dzīvojošiem 1.klašu skolēniem skolas gaitu uzsākšanai.

Lēmums

              
           Domes sēžu protokoli

 Skip to content