Sede_2012_13

2012.gada 27.septembra domes sēdē Nr.13

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr. p.k.

Lēmuma numurs

         Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

         Piezīmes

 1.

409

Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 ‘’Par grozījumiem 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 ‘’Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

 2.

410

Par  piedalīšanos Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanā.

Lēmums

 3.

411

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

 4.

412

Par finansiālu atbalstu grāmatas ‘’Sibīrijas bērni’’ 2.sējuma izdošanai.

Lēmums

 5.

413

Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 6.

414

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Šēderes pagasta feldšeru punktam.

Lēmums

 7.

415

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Bebrenes Profesionālai vidusskolai un Dienesta viesnīcai.

Lēmums

 8.

416

Par atļauju SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ izslēgt no bilances apkures aparātu.

Lēmums

 9.

417

Par pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zvaniņš’’ Bebrenes filiāles valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

 10.

418

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- telpu Pašuliene 8, Šēderes pagastā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

 11.

419

Par pašvaldības meža cirsmas ‘’Mežirbēs’’ Dvietes pagastā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 12.

420

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 7, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums

 13.

421

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina atcelšanu.

Lēmums

 14.

422

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju un aprīkojuma bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās būves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

 15.

423

Par grozījumiem domes 23.02.2012. lēmumā Nr.54 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2012.gadam’’.

Lēmums

Pielikums

 16.

424

Par Daugavpils pilsētas domes priekšlikumu iesaistīties Daugavpils lidostas attīstības projektā.

Lēmums

 17.

425

Par SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

 18.

426

Par Imanta Rubļevska iecelšanu par Ilūkstes novada sporta skolas direktoru.

Lēmums

 19.

427

Par Ilūkstes mūzikas skolas direktora E.Megņa ziņojumu jautājumā par skolas iekšējās reorganizācijas rezultātā plānoto attīstību.

Lēmums

 20.

428

Par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas I.Linardes ziņojuma un Ilūkstes mūzikas skolas direktora E.Megņa iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums

 21.

429

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J.L. Kastaņu ielā 36 -34, Ilūkstē .

Lēmums

 22.

430

Par pašvaldības zemes iznomāšanu J.B. un V.F. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 23.

431

Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības „Latvenergo” ēkai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 24.

432

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 25.

433

Par adrešu precizēšanu Prodes pagastā.

Lēmums

 26.

434

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu nekustamajam īpašumam „Rūpnieki” Prodes pagastā.

Lēmums

 27.

435

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vijoles” Prodes pagastā.

Lēmums

 28.

436

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Bebrenes māja 1” Bebrenes pagastā.

Lēmums

 29.

437

Par nosaukuma un adreses precizēšanu R.K. nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā.

Lēmums

 30.

438

Par zemes piešķiršanu nomā J.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

 31.

439

Par zemes piešķiršanu nomā R.K.  Bebrenes pagastā.

Lēmums

 32.

440

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K.Bebrenes pagastā.

Lēmums

 33.

441

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Ē.Š. Bebrenes pagastā.

Lēmums

 34.

442

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V.B.Bebrenes pagastā.

Lēmums

35. 

443

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 36.

444

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu L.S. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 37.

445

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu V.M. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 38.

446

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu A.L. Šēderes pagastā.

Lēmums

 39.

447

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu R.Ž. Dvietes pagastā.

Lēmums

 40.

448

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu J.P.Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 41.

449

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Līcīši” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 42.

450

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Lazdu kalni” Šēderes pagastā.

Lēmums

 43.

450

Par zemes piešķiršanu nomā J.B. Šēderes pagastā.

Lēmums

 44.

452

Par zemes piešķiršanu nomā V.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

 45.

453

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Šēderes pagastā.

Lēmums

 46.

454

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Š. Eglaines pagastā.

Lēmums

 47.

455

Par grozījumiem 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu amata vienību un darba algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

 48.

456

Domes priekšsēdētāja informācija par domes deputātes Guntas Okmanes pilnvaru nolikšanu uz laiku.

Lēmums

 49.

457

Par Guntas Okmanes atbrīvošanu uz laiku no privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas.

Lēmums

            
                  Domes sēžu protokoli

 Skip to content