Sede_2012_14

2012.gada 9.oktobra ārkārtas sēdē Nr.14

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

 Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

458

Par izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Lēmums

 2.

459

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

 3.

460

Par novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas likmes paaugstināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums

 4.

461

Par SIA ‘’Veselības centrs Ilūkste’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

 5.

462

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Brīvības ielā 7, Ilūkstē nomas tiesību izsoli.

Lēmums

 

 6.

463

Par nosaukuma „Priežu iela” piešķiršanu ielai Ilūkstes pilsētā.

 

Lēmums

            
             Domes sēžu protokoli


Skip to content