Sede_2012_16

2012.gada 30.novembra sēdē Nr.16

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

             Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

516

Par pašvaldības kustamās mantas Dvietes pagasta mežsaimniecībā ‘’Mežirbes’’, kadastra Nr.4454 003 0059, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

2.

517

Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā tiek izmantoti skolēnu autobusi’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

3.

518

Par VAS ‘’Latvijas Pasts’’ nekustamā īpašuma Vienības laukumā 5, Ilūkstē, iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

4.

519

Par Šēderes pagasta bibliotēkas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

5.

520

Par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ilūkstes 1. vidusskolas galvenajā ēkā”.

Lēmums

6.

521

Par saistošo noteikumu Nr.10-b/2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

7.

522

Par grozījumu 26.01.2012. lēmumā Nr.10 ‘’Par pašvaldības pagastu pārvalžu amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.

Lēmums

8.

523

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam ‘’Izglītības iestāžu informatizācija’’.

Lēmums

9.

524

Par pašvaldības iestāžu, kas nodrošina veselības aprūpes pieejamību, reorganizāciju un nodošanu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’.

Lēmums

10.

525

Par telpu nomas maksu SIA ‘’Bebra Serviss’’.

Lēmums

11.

526

Par atbalstu futbola komandai ‘’Ilūkstes NSS’’ startam Virslīgā.

Lēmums

12.

527

Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības iestādēm.

Lēmums

13.

528

Par mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.

Lēmums

14.-15.

 

529-530

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu divām personām Ilūkstē.

Lēmums

Lēmums

16.

531

Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir nomā Ilūkstes novada neapbūvētās pašvaldības zemes” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

17.-18.

532-533

Par zemes vienību piekritības noteikšanu un robežu precizēšanu pašvaldībai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

Lēmums

19.

534

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ilūkstē, Brīvības ielā 6 un Dīķu ielā 35 platību un robežu precizēšanu.

Lēmums

20.-22.

535-537

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Ilūkstes pilsētā,Dvietes un Pilskalnes pagastos

Lēmums

Lēmums

Lēmums

23.

538

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Subates pilsētā.

Lēmums

24.

539

Par adreses piešķiršanu apbūves zemes gabalam un ēkai Brīvības ielā 13 A, Subatē.

Lēmums

25.

540

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Dvietes, Prodes un Šēderes pagastos.

Lēmums

26.

541

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumā ‘’Ozoli’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums

27.

542

Par zemes piešķiršanu nomā  I.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums

28.

543

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu z.s. ‘’Apīņi’’ Bebrenes pagastā.

 Lēmums

29.

544

Par zemes piešķiršanu nomā z.s. ‘’Madaras’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

30.

545

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu R.Ž. Dvietes pagastā.

Lēmums

31.

546

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu A.S. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

32.

547

Par zemes piešķiršanu nomā L.V. Pilskalnes pagastā un zemes vienības ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lēmums

33.

548

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Daudzēni 1’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

34.

549

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

35.

550

Par zemes piešķiršanu nomā z.s. ‘’Dailes’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

36.

551

Par adreses maiņu ēkām ‘’Censoņi’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

37.

552

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu S.L. Šēderes pagastā.

Lēmums

38.

553

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Birznieki’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

39.

554

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S.J. Šēderes pagastā.

Lēmums

40.-41

555-556

Par zemes piešķiršanu nomā M.N. un A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums

Lēmums

42.

557

Par zemes piešķiršanu nomā un apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu L.K. Šēderes pagastā.

Lēmums

43.

558

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Kraujas 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

44.-45.

559-560

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu E.Š.un Z.L. Eglaines pagastā.

Lēmums

Lēmums

46.

561

Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstules izskatīšanu par Ilūkstes novada bāriņtiesas darbu.

Lēmums

47.

562

Par 26.07.2012. saistošo noteikumu 9/2012 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.6/2011 ‘’Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā’’’’ precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

48.

563

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadalījuma Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm apstiprināšanu.

Lēmums

49.

564

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas 2007.-2013.gadam ‘’Infrastruktūra  un pakalpojumi’’ 3.2.1.2. aktivitātē ‘’Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās’’ ar projektu ‘’Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija’’.

Lēmums

50.

565

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

 

Lēmums

51.

566

Par adreses „Dvietes estrāde” piešķiršanu jaunbūvei Dvietes pagastā.

Lēmums

          
                     Domes sēžu protokoli

 Skip to content