Sede_2012_18

2012. gada 28. decembra sēdē Nr.18

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

               Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

568

Par saistošo noteikumu Nr.11b-2012 ‘’Grozījumi 10.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

2.

569

 

Par papildinājumiem domes 21.12.2005. lēmumā Nr.559 ‘’Par pašvaldības nedzīvojamā fonda nomas maksas noteikšanu Ilūkstes novadā’’.

Lēmums

3.

570

 

Par telpu Subatē, Tirgus laukumā  19, iznomāšanu  podnieku darbnīcas ierīkošanai.   

Lēmums

4.

571

 

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās būves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

5.

572

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no A.G. Eglaines pagastā.

Lēmums

6.

573

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no I.V. Prodes pagastā.

Lēmums

7.

574

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Šēderes Katlu mājas” nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’.

Lēmums

8.

575

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kastaņu ielā 40-29, Ilūkstē.

Lēmums

9.

576

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ‘’Liellazdās – 1’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums

10.

577

Par atteikumu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai Brīvības ielā 7a-1, Ilūkstē.

Lēmums

11.

578

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

12.

579

Par adreses ‘’Klintis 3’’, Bebrenes pagasts, piešķiršanu z.s. ‘’Klintis’’ jaunbūvei.

Lēmums

13.

580

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.B.Bebrenes pagastā.

Lēmums

14.

581

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S.G. Bebrenes pagastā.

Lēmums

15.

582

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu J.P. Bebrenes pagastā.

Lēmums

16.

583

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu I.J. Subatē.

Lēmums

17.

584

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu N.D. Subatē.

Lēmums

18.

585

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu P.O. Dvietes pagastā.

Lēmums

19.

586

 

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu un zemes piešķiršanu nomā V.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

20.

587

 

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu V.L. un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības platību un robežu precizēšanu Pilskalnes pagastā.

Lēmums

21.

588

 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Dzelmes’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

22.

589

Par zemes vienību piekritības noteikšanu un zemes piešķiršanu nomā I.D. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

23.

590

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

24.

591

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

25.

592

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Z. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

26.

593

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.P. Šēderes pagastā.

Lēmums

27.

594

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums

28.

595

Par iznomātās zemes platības precizēšanu M.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

29.

596

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Z.K. Eglaines pagastā.

Lēmums

30.

597

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

31.

598

Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

32.

599

Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

33.

600

Par noteikumu Nr.9/2012 ‘’Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novada Ilūkstes un Subates pilsētā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

noteikumi

   

   

                  Domes sēžu protokoliSkip to content