Sede_2013_03

2013.gada 28. februāra domes sēdē Nr.3 

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.p.k

Lēmuma

numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.              

50

Par papildus finansējuma piešķiršanu Bebrenes pagasta pārvaldei.

Lēmums

2.                 

51

Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski-represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

Lēmums

3.                 

52

Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

4.                 

53

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2013.gadam.

Lēmums

5.                 

54

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu atbalstītajam projektam ‘’Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija.

Lēmums

6.                 

55

Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu no pašvaldības līdzekļiem atbalstītajiem projektiem.

Lēmums

7.                 

56

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ feldšerpunktu telpu nomu.

Lēmums

8.                

57

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- telpu Skolas ielā 5-14, Šēderē nomas tiesību izsoli.

Lēmums

9.                 

58

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nomas tiesību izsoli.

Lēmums

10.             

59

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai ‘’MOTO ILŪKSTE’’.

Lēmums

11.             

60

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu par nekustamo īpašumu  Pļavu ielā 17, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

12.             

61

Par zemes lietošanas mērķa maiņu un zemes nomu pašvaldības vajadzībām Raiņa ielā 30, Ilūkstē.

Lēmums

13.             

62

Par grozījumiem 31.07.2009. Ilūkstes novada Sociālā dienesta nolikumā Nr.8/2009.

Lēmums

14.             

63

Par zvejas tiesību nomu A.G. Skuķu ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums

15.             

64

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ‘’Dumblina 2’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

16.              

65

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Strēlnieku ielā 22, Ilūkstē.

Lēmums

17.             

66

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ‘’Gulbji’’ Prodes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Lēmums

18.             

67

Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s ‘’Zālītes’’ Prodes pagastā.

Lēmums

19.             

68

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Osīši’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

20.             

69

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Zemenes’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

21.             

70

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

22.             

71

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Veldres’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

23.             

72

Par zemes piešķiršanu nomā A.K. Dvietes pagastā.

Lēmums

24.             

73

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.M.Dvietes pagastā.

Lēmums

25.             

74

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums

26.             

75

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam ‘’Pīlādži 1’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

27.             

76

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Varoņi’’ Pilskalnes  pagastā.

Lēmums

28.             

77

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Lauri’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

29.             

78

Par zemes piešķiršanu nomā S.K.Pilskalnes pagastā.

Lēmums

30.             

79

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

31.             

80

Par zemes piešķiršanu nomā G.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

32.             

81

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

33.             

82

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu N.T. Šēderes pagastā.

Lēmums

34.             

83

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Šēderes pagastā.

Lēmums

35.             

84

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums

36.             

 85

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G.Šēderes pagastā.

Lēmums

37.             

 86

Par zemes piešķiršanu nomā S.D. Šēderes pagastā.

Lēmums

38.             

87

Par zemes piešķiršanu nomā S.G. Šēderes pagastā.

Lēmums

39.             

88

Par zemes piešķiršanu nomā L/N.Šēderes pagastā.

Lēmums

40.             

89

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D. Eglaines pagastā.

Lēmums

41.             

 90

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Vaboles’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

42.             

 91

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā Eglaines pagastā.

Lēmums

43.             

92

 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā Bebrenes pagastā.

Lēmums

44.             

93

 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā Dvietes pagastā.

Lēmums

45.             

94

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bebrenes tehnikums’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

46.             

 95

Par Velgas Gloveckas atbrīvošanu no Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata.

Lēmums

47.             

96

Par izmaiņām Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

Lēmums

48.             

97

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

Lēmums

49.             

98

Par Eglaines pamatskolas maksas pakalpojumu noteikšanu.

Lēmums

50.              

99

Par zvejas tiesību nomu I.O.  Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums

    

                  Domes sēžu protokoliSkip to content