Sede_2013_05

2013.gada 27. marta domes sēdē Nr.5

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.p.k

Lēmuma

numurs

 Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.                   

101

 

Par SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

2.                   

102

 

Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

3.                   

103

 

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’’’ 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

4.                   

104

 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

5.                   

105

 

Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

6.                   

106

 

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.10 ‘’Par pagastu pārvalžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

7.                   

107

 

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.13 ‘’Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas amata vienību un amata algu noteikšanu’’.

Lēmums

8.                   

108

 

Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā Nr.12 ‘’Par Ilūkstes novada kultūras centra amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

9.                   

109

 

Par sadarbības līgumu ar SIA ‘’AJ GRAVELS’’.

Lēmums

10.               

110

 

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4.pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1. aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”(9. un turpmākās kārtas).

Lēmums

11.               

111

 

Par degvielas patēriņa normu pārskatīšanu pašvaldības mikroautobusam ‘’MERCEDES BENZ SPRINTER’’.

Lēmums

12.               

112

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.

Lēmums

13.               

113

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA ‘’ORI’’.

Lēmums

14.               

114

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA ‘’LatRosTrans’’.

Lēmums

15.               

115

 

Par dienas aprūpes centra ‘’Fēnikss’’ klienta dalības maksas atvieglojumu piešķiršanu.

Lēmums

16.               

116

 

Par saistošo noteikumu ‘’Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr.17/2008 ‘’Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

17.               

117

 

Par 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2/2013 ‘’Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’, Nr.3/2013 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’, Nr.4/2013 ‘’Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā’’ precizēšanu.

Lēmums

Paskaidrojuma rakts

Saistošie noteikumi

18.               

118

 

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

19.               

119

 

Par adreses Brīvības ielā 6A, Ilūkstē piešķiršanu.

Lēmums

20.             

120

 

Par adreses maiņu ēkām no ‘’Bērzlapas’’, uz ‘’Zemgales iela 48’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

21.             

121

 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu L.S. Ilūkstē.

Lēmums

22.             

122

 

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Birzītes’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

23.             

123

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bebrenes māja 1’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma ‘’Brīviņi’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

24.             

124

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bebrenes māja 1’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma ‘’Mežrozītes’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

25.             

125

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bebrenes māja 1’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma ‘’Vēsmas’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

26.             

126

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bebrenes māja 1’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma ‘’Varavīksnes’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

27.             

127

 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Osīši’’ Bebrenes pagastā, nosaukumu ‘’Mežaosīši’’ un ‘’Pļavasosīši’’ piešķiršanu jaunizveidotajiem īpašumiem.

Lēmums

28.             

128

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Rūcupe 3’’ Prodes pagastā, nosaukuma ‘’Senči’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

29.             

129

 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mežmaļi 1’’ Pilskalnes pagastā un nosaukuma ‘’Mežmaļi 2’’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

30.             

130

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Bulvāri’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

31.             

131

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Līcīši’’ Pilskalnes pagastā un nosaukuma ‘’Līcīši 1’’ piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam.

Lēmums

32.             

132

 

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu M.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

33.             

133

 

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu K.R. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

34.             

134

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

35.             

135

 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Dzelmes’’ Pilskalnes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Lēmums

36.             

 136

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.I. Eglaines pagastā.

Lēmums

37.             

 137

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.T. Eglaines pagastā.

Lēmums

38.             

138

 

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Kraujas’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

 Skip to content