Sede_2013_09

2013.gada 25.aprīļa  domes sēdē Nr.9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

146

Par SIA ‘ORNAMENTS’’ 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

2.

147

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

3.

148

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

4.

149

Par nomas maksas noteikšanu stadionam Stadiona ielā 2, Ilūkstē.

Lēmums

5.

150

Par Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Eglaines pamatskolas, Subates pamatskolas un Bebrenes vidusskolas piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā ‘’Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta ‘’Sports’’ standarta īstenošanai izglītības iestādēs’’ un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

6.

151

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu atbalstītajam projektam „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija”.

Lēmums

7.

152

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un tehnisko projektu izstrādei.

Lēmums

8.

153

Par saistošo noteikumu Nr.4-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

9.

154

Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības iestādēm.

Lēmums

10.

155

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Lēmums

Pielikums

11.

156

Par SIA ‘Ornaments’’ valdes locekles Lilijas Rēķes atsaukšanu no amata un par Jurija Altāna iecelšanu  SIA ‘’Ornaments’’ valdes locekļa amatā.

Lēmums

12.

157

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas ielā 11, Šēderē, Šēderes pagastā un Pašulienē 4, Šēderes pagastā, būvniecības izmaksu apstiprināšanu.

Lēmums

13.

158

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā Raudas speciālā internātpamatskolā bērniem bāreņiem.

Lēmums

14.

159

Par Ivitas Krapānes ievēlēšanu par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Lēmums

15.

160

Par Ineses Sičevas ievēlēšanu par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci.

Lēmums

16.

161

Par Sanitas Plones un Vladimira Žigajeva ievēlēšanu par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Lēmums

17.

162

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas piemērošanu lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

18.

163

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Putni 4’’ Bebrenes pagastā, nosaukuma ‘’Jaunputni’ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam.

Lēmums

19.

164

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums

20.

165

Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums

21.

166

Par zemes vienības piekritību pašvaldībai un  piešķiršanu nomā I.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums

22.

167

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

23.

168

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

24.

169

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

25.

170

Par zemes vienību Pilskalnes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Lēmums

26.

171

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

27.

172

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā.

Lēmums

28.

173

Par zemes piešķiršanu nomā A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums

29.

174

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Līči 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

30.

175

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

31.

176

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T.Eglaines pagastā.

Lēmums

32.

177

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

33.

178

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

34.

179

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ērikam Tvardovskim Eglaines pagastā.

Lēmums

35.

180

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.N. Eglaines pagastā.

Lēmums

36.

181

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.D. Eglaines pagastā.

Lēmums

37.

182

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.H. Eglaines pagastā.

Lēmums

38.

183

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

39.

184

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.Č. Eglaines pagastā.

Lēmums

40.

185

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu nomā L.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

41.

186

Par zemes piešķiršanu nomā A.K. Eglaines pagastā.

Lēmums

42.

187

Par zemes piešķiršanu nomā V.B. Eglaines pagastā.

Lēmums

43.

188

Par pašvaldības zemes īpašuma ‘’Sūnākļi’’ Eglaines pagastā piešķiršanu nomā un nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

44.

189

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Subates pilsētā.

Lēmums

45.

190

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Gravas’’ Prodes pagastā.

Lēmums

46.

191

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu IK ‘’Ivari 2’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

47.

192

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Bebrenes pagastā.

Lēmums

48.

193

Par zemes piešķiršanu nomā J.D. Dvietes pagastā.

Lēmums

19.

194

Par zemes piešķiršanu nomā z/s ‘’Pļaviņas’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

50.

195

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu nomā G.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

5.1

196

Par zemes gabalu lietojuma tiesībām.

Lēmums

52.

197

Par atvieglojuma piešķiršanu par nedzīvojamo telpu nomu Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.

Lēmums

53.

198

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

Lēmums

54.

199

Par grozījumiem 26.01.2012.domes lēmumā Nr.14 ”Par Ilūkstes novada sociālā dienesta amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.

Lēmums

 Skip to content