Sede_2013_11

2013.gada 30. maija domes sēdē Nr.11

 izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

        Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.                   

201

Par pašvaldības SIA ‘’Ornaments’’ un SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanās ceļā.

Lēmums

2.                   

 202

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un atbalstīto projektu līdzfinansējumam.

Lēmums

3.                   

 203

Par grozījumiem 31.01.2013. lēmumā Nr.2 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanas mērķdotācijas sadali 2013.gadam”.

Lēmums

Pielikums

4.                   

 204

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu amata vienību un darba algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

5.                   

 205

Par pašvaldības būves ‘’Bebrenes sporta zāle’’ bilances vērtības palielināšanu.

Lēmums

6.                   

 206

Par atļauju SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ pamatlīdzekļu norakstīšanai.

Lēmums

7.                   

 207

Par Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

Lēmums

8.                   

208

 

Par pašvaldības administrācijas darbinieku dalību projektos.

Lēmums

9.                   

209

 

Par reliģijai paredzēto 2013.gada budžeta līdzekļu sadali.

Lēmums

10.               

 210

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

11.               

 211

Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums

12.               

212

 

Par limita apjoma iedalīšanu E.K. pašpatēriņa zvejai Ilzines ezerā Bebrenes pagastā.

Lēmums

13.               

213

 

Par pastarpinātās valsts pārvaldes uzdevuma- vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas uzturēšanas deleģēšanu SIA ‘’Mērniecības Datu Centrs’’.

Lēmums

Pielikums

14.               

214

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Līgotnes 1’’, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

15.               

215

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Avoti’’, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

16.               

 216

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 17, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

17.               

 217

Par mantojamās zemes Raiņa ielā 48, Ilūkstē, platības un robežas precizēšanu.

Lēmums

18.               

 218

Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.Š. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

19.               

219

 

Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai  Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

20.               

220

 

Par adrešu precizēšanu Subates pilsētā.

Lēmums

21.               

221

 

Par adrešu precizēšanu Šēderes pagastā.

Lēmums

22.               

222

 

Par zemes piešķiršanu nomā A.O. Subates pilsētā.

Lēmums

23.               

223

 

Par zemes piešķiršanu nomā S.O. Subates pilsētā.

Lēmums

24.               

224

Par zemes piešķiršanu nomā R.Č. Prodes pagastā.

Lēmums

25.               

225

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Dzeņi’’ Prodes pagastā.

Lēmums

26.               

226

Par zemes piešķiršanu nomā SIA ‘’Krievāni’’ Prodes pagastā.

Lēmums

27.               

227

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dzelmes’’ Prodes pagastā.

Lēmums

28.               

228

Par zemes piešķiršanu nomā A.P.-K. Bebrenes pagastā.

Lēmums

29.               

229

Par zemes piešķiršanu nomā V.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums

30.               

230

Par zemes piešķiršanu nomā V.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

31.               

231

Par zemes piešķiršanu nomā V.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

32.               

232

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Zaķīši’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

33.               

233

Par zemes piešķiršanu nomā E.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums

34.               

234

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dvietes pagastā ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Lēmums

35.               

235

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

36.               

236

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās iznomāšanu V.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

37.               

237

Par zemes piešķiršanu nomā A.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

38.               

238

Par zemes piešķiršanu nomā A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums

39.               

239

Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Gricāni’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

40.               

 

240

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Skalbes’’ Pilskalnes pagastā.

 Lēmums

41.               

 241

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Šēderes pagastā.

Lēmums

42.               

242

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Liepiņas’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

43.               

243

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Sīļi’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

44.              

244

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.T. Šēderes pagastā.

Lēmums

45.               

245

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.M. Šēderes pagastā.

Lēmums

46.               

 246

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Šēderes pagastā.

Lēmums

47.               

247

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.S.Šēderes pagastā.

Lēmums

48.               

248

 

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu N.B. Šēderes pagastā.

Lēmums

49.               

249

 

Par zemes robežu precizēšanu B.Ž. iznomātajam zemes gabalam Šēderes pagastā.

Lēmums

50.               

250

 

Par zemes piešķiršanu nomā S.M. Šēderes pagastā.

Lēmums

51.               

251

 

Par zemes piešķiršanu nomā J.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

52.               

252

 

Par zemes piešķiršanu nomā Z/S ‘’Pārupes 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

53.               

253

 

Par zemes piešķiršanu nomā R.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

54.               

 254

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.A. Eglaines pagastā.

Lēmums

55.               

255

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Eglaines pagastā.

Lēmums

56.               

256

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

57.               

257

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu N.V. Eglaines pagastā.

Lēmums

58.               

258

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu N.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

59.               

259

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu H.T. Eglaines pagastā.

Lēmums

60.               

260

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu S.J. Eglaines pagastā.

Lēmums

61.               

261

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu V.P. Eglaines pagastā.

Lēmums

62.               

262

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu V.S. Eglaines pagastā.

Lēmums

63.               

263

 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ‘’Dūcāni’’ Eglaines pagastā iznomāšanu L.R. un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

 Skip to content