Sede_2013_12

2013.gada 17.jūnijā domes ārkārtas sēdē Nr.12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

 

Lēmuma numurs

   Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums                                     

Piezīmes

1.                   

 

264

 

Par Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem nosaukuma maiņu.

Lēmums

2.                   

 

265

 

Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izaugsmi un attīstību pēc reorganizācijas.

Lēmums

3.                   

 

266

 

Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas ieguvumiem pēc pārņemšanas no IZM un turpmākiem attīstības virzieniem.

Lēmums

4.                   

 

267

 

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas gaitu.

Lēmums

5.                   

 

268

 

Par gatavību Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem un novada pasākumam „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem”.

Lēmums

6.                   

 

269

 

Par Eglaines pagasta Pabēržu ezera iznomāšanu.

Lēmums

7.                   

 

270

 

Par mobilās telekomunikāciju bāzes stacijas būvniecību Dvietes pagastā.

Lēmums

8.                   

 

271

 

Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, III kārta”.

Lēmums

9.                   

 

272

 

Par piedalīšanos darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, 5.kārta” atklātā konkursā.

Lēmums

10.               

 

273

 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ‘’Mežrozītēs’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums

11.               

 

274

 

Par zemes piešķiršanu nomā V.G.Subates pilsētā.

Lēmums

12.               

 

275

 

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dzelmes’’  Prodes pagastā.

Lēmums

13.               

 

 276

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Lapsiņas’’ Prodes pagastā.

Lēmums

14.               

 

277

 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ’Kļavas’ Dvietes pagastā.

Lēmums

15.               

 

278

 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ’Māllēpes’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums

16.               

 

279

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Varoņi’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums

17.               

 

280

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Bulvāri’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums

18.               

 

281

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Č. Šēderes pagastā.

Lēmums

19.               

 

 282

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Šēderes pagastā.

Lēmums

20.               

 

283

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Šēderes pagastā.

Lēmums

21.               

 

284

 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.J.Šēderes pagastā.

Lēmums

22.               

 

 285

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ē.T.Šēderes pagastā.

Lēmums

23.               

 

 286

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.V.Šēderes pagastā.

Lēmums

24.               

 

 287

Par zemes piešķiršanu nomā V.I. Šēderes pagastā.

Lēmums

25.               

 

 288

Par zemes piešķiršanu nomā J.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums

26.               

 

 289

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Bērziņi 2’’, z.g. 20A, Šēderes pagastā.

Lēmums

27.               

 

 290

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Eglaines pagastā.

Lēmums

28.               

 

291

 

Par zemes piešķiršanu nomā A.V. Eglaines pagastā.

Lēmums

29.               

 

292

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ‘’Salinieki’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

30.               

 

293

 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Subates pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas Brāļu kapos un Ilūkstes pilsētas stadiona ģērbtuvju ēkas uzturēšanai.

Lēmums

31.               

 

294

 

Par nekustamā īpašuma „Rauda 1”, Šēderes pagastā, iznomāšanu biedrībai „Skolotāji – jaunajai paaudzei”.

Lēmums

32.               

 

295

 

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

33.               

 

296

 

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu atbalstītajam Igaunijas- Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektam ‘’Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos’’ jeb ‘’Nature Therapy’’.

Lēmums

34.               

 

297

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukcijai un SIA ‘’ORNAMENTS’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

35.               

 

298

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu avārijas situācijas likvidēšanai Ilūkstes 1.vidusskolā.

Lēmums

36.               

 

299

 

Par līdzfinansējumu Ziemeļvalstu – Baltijas laikmetīgās dejas sadarbības platformas Kedja 2012- 2015 laikmetīgās dejas projektam ‘’Wilderness dance’’.

Lēmums

37.               

 

300

 

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

38.               

 

301

 

Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

 

 

Lēmums

Pielikums

39.               

 

302

 

Par pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

40.               

 

303

 

Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Lēmums

41.               

 

304

 

Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

Lēmums

42.               

 

 305

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Skolas ielā 11, Šēderē, Šēderes pagastā un Pašulienē -4, Šēderes pagastā būvniecības izmaksu apstiprināšanu.

Lēmums

43.               

 

306

 

Par piedalīšanos ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākuma “Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākās kārtas.

 

LēmumsSkip to content