Sede_2013_15

2013.gada 25.jūlija domes sēdē Nr. 15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

316

Par deputātes pilnvaru izbeigšanu Ingūnai Svarānei.

Lēmums

 2.

317

Par deputātes pilnvaru apstiprināšanu Inesei Vuškānei.

Lēmums

 

 3.

318

Par izmaiņām sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

Lēmums

 

 4.

319

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Ilzes kultūras nams’’, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 Lēmums

Pielikums

 5.

320

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 4-2, Subatē atsavināšanu.

Lēmums

 

 6.

321

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Dzelmes’’, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.

Lēmums

 7.

322

Par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas atsavināšanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu Pilskalnes pagasta nekustamajā īpašumā „Driģenes”.

Lēmums

Pielikums

 8.

323

Par nosaukuma ‘’Skolas iela 26B’’, Subatē piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

Lēmums

 

 9.

324

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Spārītes 1’’, Dvietes pagastā.

 

Lēmums

 

 10.

325

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Birztalas’’, Pilskalnes pagastā.

 

Lēmums

 

 11.

326

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Eglītes’’, Pilskalnes pagastā.

 

Lēmums

 

 12.

327

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Č.Šēderes pagastā.

Lēmums

 13.

328

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.K. Eglaines pagastā.

Lēmums

 14.

329

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.D. Eglaines pagastā.

Lēmums

 15.

330

Par zemes piešķiršanu nomā S.Š. Eglaines pagastā.

Lēmums

 16.

331

Par zemes piešķiršanu nomā M.M. Eglaines pagastā.

Lēmums

 17.

332

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dukāti’’, Eglaines pagastā.

Lēmums

 18.

333

Par papildus zemes platības piešķiršanu nomā biedrībai ‘’Dvietiņa’’ Dvietes pagastā.

Lēmums

 19.

334

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gagarina ielā 4, dz.9, Eglainē, Eglaines pagastā.

Lēmums

 20.

335

Par Ilūkstes novada pašvaldības jaunizveidotās transporta un inženierbūves iekļaušanu bilancē.

 

Lēmums

 

 21.

336

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no SIA ‘’Latvijas īpašumi’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums

 22.

337

Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 23.

338

Par pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

 24.

339

Par saistošo noteikumu Nr.6/2013 ‘’Ilūkstes novada pašvaldības nolikums’’ apstiprināšanu.

Lēmums

 Nolikums

 25.

340

Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

 26.

341

Par Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

 27.

342

Par Ilūkstes novada administratīvās komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

 28.

343

Par Ilūkstes novada dzīvokļu komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

 29.

344

Par Ilūkstes novada vides un saimniecisko jautājumu komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

 30.

345

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai.

Lēmums

 31.

346

Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē.

LēmumsSkip to content