Sede_2013_16

2013.gada 20.augusta ārkārtas domes sēdē Nr.16

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums                

Piezīmes

1.

347

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā” ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.

Lēmums

2.

348

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākumā Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā ar projektu „Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Ilūkstē” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

 

3.

349

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” projektam „Bebrenes feldšerpunkta infrastruktūras uzlabošana’’.

Lēmums

4.

350

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „Cilvēks Cilvēkam” projektam „Mēbeļu un aprīkojuma iegāde biedrības kopienu centram Ilūkstē”.

Lēmums

5.

351

Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai ‘’SIA Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’.

Lēmums

6.

352

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā projektu konkursā ar projektu „Ilūkstes novada brīvdabas estrādes sabiedrisko pasākumu apskaņošanas nodrošināšana” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

 

 Skip to content