Sede_2013_17

2013.gada 29.augusta domes sēdē Nr. 17

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

      Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

353

Par pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas darbības kārtības apstiprināšanu.

 Lēmums

Pielikums

2.

354

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas grupu komplektāciju 2013.-2014.m.g.

Lēmums

3.

355

Par pašvaldības kustamās mantas- meža cirsmas Pilskalnes pagasta nekustamajā īpašumā ‘’Driģenes’’, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

4.

356

Par pašvaldības īpašumā esošās ēkas bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās būves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

5.

357

Par pašvaldības kustāmās mantas – pasažieru mikroautobusa Iveco Daily 50C18V atsavināšanu.

Lēmums

6.

358

Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

7.

359

Par Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 

8.

360

Par pastarpinātās valsts pārvaldes uzdevuma- augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas uzturēšanas deleģēšanu SIA ‘’Mērniecības Datu Centrs’’.

Lēmums

9.

361

Par dzīvojamās mājas Avotu ielā 11, Ilūkstē, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

Lēmums

10.

362

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski

pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

11.

363

Par ceļa iznomāšanu SIA ‘’Experience” Prodes pagastā.

Lēmums

12.

364

Par zemes nomas līgumu Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines pagastā.

Lēmums

13.

365

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Sūnākļi’’, Eglaines pagastā atsavināšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.-16

366-368

Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 36 Subatē, Liepu ielā 10 Eglainē un”Gaitiņi” Šēderē.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

369

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Bitītes’’ Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.

370

Par zemes piešķiršanu nomā z.s. ‘’Apiņi’’ Bebrenes pagastā .

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.-22.

371-374

Par zemes piešķiršanu nomā V.H. un L.S. Eglaines pagastā, K.B. Šēderes pagastā un L.Š. Eglaines pagastā.

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

23.

375

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Birztalas’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

376

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Kurši’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.

377

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.V. Brīvības ielā 8-5, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

26.

378

Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņa noteikšanu.

Lēmums

27.

379

Par nekustamā īpašuma iegādi Pļavu ielā 17, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 Skip to content