Sede_2013_18

2013.gada 26.septembra domes sēdē Nr.18

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

    Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

Piezīmes

1.

380

Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

2.

381

Par grozījumiem domes 28.02.2013. lēmumā Nr.53 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2013.gadam’’.

Lēmums

Tāme

 

3.

382

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ilūkstes novada teritorijā.

Lēmums

Pielikums

 

4.

383

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Tālrīti” Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

5.

384

Par dāvinājuma- nekustamā īpašuma Brīvības ielā 6A, Ilūkstē, pieņemšanu no Ilūkstes Romas katoļu draudzes.

Lēmums

6.

385

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Upes ielā 2-9, Ilūkstē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

7.

386

Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

8.

387

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

9.

388

Par pašvaldības zemes iznomāšanu RB Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

10.

389

Par pašvaldības zemes iznomāšanu ZS ‘’Auziņas’’ Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

11.

390

Par zemes vienības robežu precizēšanu Subates pilsētā.

Lēmums

12.

391

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Rozītes’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

13.

392

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem ‘’Vēstneši’’ un ‘’Strēlnieki’’ Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

393

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Stūrāni’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

15.

394

Par adreses precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

16.

395

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.L. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

396

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.

397

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.

398

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

399

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ‘’Uzvarās’’, Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

21.

400

Par saistošo noteikumu Nr.7/2013 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji,nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 

22.

401

Par saistošo noteikumu Nr.8/2013 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

23.

402

Par saistošo noteikumu Nr.9/2013 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 ‘’Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

24.

403

Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 ‘’Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

25.

404

Par saistošo noteikumu Nr.11/2013 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 25.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.3/2010 ‘’Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

26.

405

Par saistošo noteikumu Nr.12/2013 ‘’Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2010 ‘’Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

27.

406

Par saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 31.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.4/2011 ‘’Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

28.

407

Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

LēmumsSkip to content