Sede_2013_19

2013.gada 3.oktobra ārkārtas domes sēdē Nr. 19

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

           Lēmuma un darba kārtības nosaukums

Piezīmes

1.

408

Par noteikumu Nr.1/2013 ‘’Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

2.

409

Par IZM mērķdotācijas sadalījuma apstiprināšanu Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Lēmums

3.

410

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums

4.

411

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata algas likmes paaugstināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums

5.

412

Par pedagogu darba algas likmes par slodzi paaugstināšanu Ilūkstes 1.vidusskolā.

Lēmums

6.

413

Par SIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs ‘’Subate’’’’ valdes locekļa iecelšanu.

 LēmumsSkip to content