Sede_2013_20

2013.gada 31.oktobra domes sēdē Nr.20

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

      Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

414

Par 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.7/2013 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji,nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 2.

415

Par saistošo noteikumu Nr.14/2013‘’Grozījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.24/2009 ‘’Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 3.

416

Par saistošo noteikumu Nr.15/2013‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ‘’Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 4.

417

Par saistošo noteikumu Nr.16/2013‘’Grozījums 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 ‘’Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 5.

418

Par saistošo noteikumu Nr.17/2013‘’Grozījumi 23.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.5/2013 ‘’Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 6.

419

Par saistošo noteikumu Nr.18/2013‘’Grozījums 29.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.8/2010 ‘’Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 7.

420

Par saistošo noteikumu Nr.19/2013‘’Grozījums 24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.9/2011 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 8.

421

Par saistošo noteikumu Nr.20/2013‘’Grozījums 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6/2013 ‘’Ilūkstes novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 9.

422

Par saistošo noteikumu Nr.21/2013‘’Grozījumi 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.6/2011 ‘’Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 10.

423

Par saistošo noteikumu Nr.22/2013‘’Grozījumi 28.07.2011. saistošajos noteikumos Nr.7/2011 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 11.

424

Par saistošo noteikumu Nr.23/2013‘’Grozījumi 29.09.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 ‘’Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 12.

425

Par saistošo noteikumu Nr.24/2013‘’Grozījumi 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1/2012 ‘’Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā’’’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 13.

426

Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Lēmums

 14.

427

Par Raudas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

 15.

428

Par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Lēmums

 16.

429

Par pašvaldības 2013.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

 17.

430

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes 1.vidusskolai.

Lēmums

 18.

431

Par finansiālu atbalstu grāmatas ‘’Sibīrijas bērni’’ tulkošanai un dokumentālās filmas ‘’Kur palika tēvi’’ uzņemšanai.

Lēmums

 19.

432

Par saistošo noteikumu Nr.10-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

 20.

433

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances.

Lēmums

 21.

434

Par iekārtu nomas maksas samazināšanu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’.

Lēmums

 22.

435

Par atļauju amatu savienošanai Vladimiram Žigajevam.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 23.

436

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Līči 1’’, Eglaines pagastā, un nosaukuma ‘’Līči 2’’ piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 24.

437

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Subates Romas katoļu draudzes ‘’Miera namam’’ Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 25.

438

Par pašvaldības zemes iznomāšanu N.T. Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 26.

439

Par pašvaldības zemes iznomāšanu V.M. un G.M. Subates pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 27.

440

Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.K. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 28.

441

Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.P. Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 29.

442

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ilūkstes ielā 4A, Subatē.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 30.

443

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Lediņi’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 31.

444

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Apšukalni’’ Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 32.

445

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dzelmes’’, Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 33.

446

Par reālservitūta- ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam ‘’Šalkones’’, Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 34.

447

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 35.

448

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 36.

449

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 37.

450

Par zemes piešķiršanu nomā K.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 38.

451

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 39.

452

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.V. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 40

453

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 41.

454

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam ‘’Daugavpils Virsmežniecība’’ uz nosaukumu ‘’Valsts mežs’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

 42.

455

Par ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 43.

456

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s ‘’Dubezers’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 44.

457

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.Č. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 45.

458

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.B.Pilskalnes pagastā

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 46.

459

Par zemes piešķiršanu nomā un zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai ‘’Dzintari’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 47.

460

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.M. Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 48.

461

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.V. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 49.

462

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.G. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 50.

463

Par zemes piešķiršanu nomā J.P. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 51.

464

Par zemes piešķiršanu nomā T.L. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 52.

465

Par zemes piešķiršanu nomā F.O. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 53.

466

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un tās piešķiršanu nomā A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 54.

467

Par ēku un būvju ‘’Bērziņi 7’’ Šēderes pagastā uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamās zemes platības noteikšanu.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 55.

468

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.D. Brīvības ielā 38, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 56.

469

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.R. Brīvības ielā 54, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams

ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 57.

470

Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvoklim Ziemeļi 1, Bebrenē.

Lēmums

 58.

471

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Subates pilsētas Domes, Skolas un Smilšu ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.

Lēmums

 59.

472

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Subates pilsētas Domes, Skolas un Smilšu ielu apgaismojuma infrastruktūrā”.

Lēmums

 60.

473

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, Jelgavas un Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.

Lēmums

 61.

474

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas Zemgales, Jelgavas un Upes ielu apgaismojuma infrastruktūrā”.

Lēmums

 62.

475

Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 43, Ilūkstē darījuma akta izskatīšanu.

Lēmums

 63.

476

Par SIA „Šēderes pakalpojumi” finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

 64.

477

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

LēmumsSkip to content