Sede_2013_22

2013.gada 28.novembra domes sēdē Nr.22

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma nosaukums

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                                      

Piezīmes

 1.

480

Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganizēšanu un Bebrenes Muižas vidusskolas izveidošanu.

Lēmums  

Nolikums   

 2.

481

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada sporta skolas audzēkņu dalībai ISF Pasaules skolu čempionātā.

Lēmums

 3.

482

Par noteikumu ‘’Par vecāku dalības maksu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums  

 4.

483

Par mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.

Lēmums

 5.

484

Par pašvaldības īpašumā esošās transporta būves bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās inženierbūves iekļaušanu bilancē.

Lēmums

 6.

485

Par M.C. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 7.

486

Par saistošo noteikumu Nr.11-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi  

 8.

487

Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam izstrādes uzsākšanu.

Lēmums

 9.

488

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 51A, Ilūkstē, atsavināšanu.

Lēmums

 10.

489

Par zemes nomu pašvaldības vajadzībām Pilskalnes ielā 29, Ilūkstē.

Lēmums

 11.

490

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 12.

491

Par pašvaldības zemes iznomāšanu SIA GABOTEH Subates pilsētā.

Lēmums

 13.

492

Par atteikumu atsavināt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ‘’Senči 1’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 14.

493

Par zemes vienības ‘’Gaitiņi’’ Šēderes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

 15.

494

Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai ‘’Subatieši- sanākam, domājam, darām’’ Subatē.

 

Lēmums

 

 16.

495

Par adreses ‘’Jaunventiņi’’ Bebrenes pagastā piešķiršanu.

 

Lēmums

 

 17.

496

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Vaboles’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.-39.

497-518

Par zemes nomu un zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes, Eglaines, Pilskalnes un Dvietes pagastos .

Lēmumi nav publiski pieejami, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

40.

519

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai ‘’Madaras’’ Dvietes pagastā.

 

Lēmums

 

41.

520

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības precizēšanu nekustamajā īpašumā ‘’Pašvaldības kapi’’ Bebrenes pagastā.

 

Lēmums

 

42.

521

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību, robežu un īpašuma nosaukuma precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

 

Lēmums

 

43.

522

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu Subates pilsētā.

 

Lēmums

 

44.

523

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platību un robežu precizēšanu Eglaines pagastā.

 

Lēmums

 

45.

524

Par dzīvojamās mājas Pļavu ielā 17, Ilūkstē apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA ‘’ORNAMENTS’’.

 

Lēmums

 

46.

525

Par telpu nomu Ilūkstes novada kultūras centrā semināru un apmācību organizēšanai.

 

Lēmums

 

47.

526

Par finansiālu atbalstu N.U.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumusSkip to content