Sede_2013_23

2013.gada 27. decembra domes sēdē Nr. 23

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

527

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm.

Lēmums  

2.

528

Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.

Lēmums  

3.

529

Par Ilūkstes novada PII ‘’Zvaniņš’’ vadītājas darba algas likmes noteikšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums  

4.

530

Par pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu Ilūkstes 1.vidusskolā.

Lēmums  

5.

531

Par grozījumiem Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas nolikumā.

Lēmums  

6.

532

Par dalības maksu dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ‘’Fēnikss’’.

Lēmums  

7.

533

Par Vides un saimniecisko jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums  

Nolikums   

8.

534

Par Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Valaiņu pilskalna un dižkoku iekļaušanu aizsargājamo objektu sarakstā.

Lēmums  

9.

535

Par adrešu precizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums  

10.

536

Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu Ilūkstes novada pagastos.

Lēmums  

11.

537

Par pašvaldības zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

12.

538

Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

13.

539

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ‘’Spārītēs’’ Prodes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

14.

540

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ‘’Pakalni’’, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

15.

541

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Birztalas’’, Pilskalnes pagastā un nosaukumu ‘’Birztalas 2’’ un ‘’Birzītes’’ piešķiršanu atdalāmajiem zemes gabaliem.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

16.

542

Par papildus zemes platības piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ‘’Daugaviņas’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

17.

543

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.M. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

18.

544

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

19.

545

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Ielejas’’ Dvietes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

20.

546

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ļ.S. Eglaines pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

21.

547

Par ēku un būvju Liepu iela 72, Eglaines pagastā uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamā zemes gabala platība noteikšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

22.

548

Par ēku un būvju ‘’Svente 9A’’, Šēderes pagastā uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamā zemes gabala platības noteikšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

23.

549

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

24.

550

Par zemes piešķiršanu nomā un zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

25.

551

Par zemes piešķiršanu nomā V.P. Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

26.

552

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības precizēšanu nekustamajā īpašumā ‘’Ozoliņi 2’’ Šēderes pagastā.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

27.

553

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu N.J. Mazā Šmilšu ielā 29, Ilūkstē.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

28.

554

Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2014.gadā.

Lēmums  

29.

555

Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas aprēķina anulēšanu.

Lēmums nav publiski pieejams, ievērojot normatīvos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus

30.

556

Par pašvaldības īpašumā esošās transporta būves bilances vērtības palielināšanu.

Lēmums  

31.

557

Par Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums  

32.

558

Par saistošo noteikumu Nr.12-b/2013 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums  

Saistošie noteikumi

33.

559

Par līdzekļu izlietojumu Sēlijas nodaļas Valsts policijas darbinieku godināšanai Latvijas Valsts policijas 95 gadadienā.

Lēmums  

34.

560

Par brīvpusdienu piešķiršanu novada izglītības iestāžu skolēniem.

Lēmums  

35.

561

Par līdzfinansējumu Eiropas Ekonomikas finanšu zonas instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ‘’NVO fonds’’ apakšprogrammas ‘’NVO projektu programma’’ projekta 2012.EEZ/PP/2/MAC/016 ‘’Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī’’.

Lēmums  

36.

562

Par Ilūkstes novada pašvaldības atbildīgo administrācijas amatpersonas iecelšanu, kura pilda izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Lēmums  Skip to content